Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

53. fejezet1. vers

Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?
Ésa 49:4 Ján 12:38 Róm 10:16


2. vers

Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!
Ésa 52:14


3. vers

Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele.
Ésa 51:8 Jer 6:14 Zsolt 22:7 Zsolt 22:8 Zsolt 22:15 Zsolt 22:16 Zsolt 22:18 Zsolt 38:3 Zsolt 38:9 Zsolt 38:11 Zsolt 39:12 Siral 3:4 Siral 3:12


4. vers

Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!
Ésa 6:7 Mát 8:17


5. vers

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Róm 4:25 1Kor 15:3 1Pét 2:24


6. vers

Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
Ésa 53:4


7. vers

Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!
Mát 26:63 Csel 8:32 Csel 8:35 Zsolt 22:3 Zsolt 22:12 Zsolt 22:13 Zsolt 22:15 Zsolt 22:17 Zsolt 22:21 Zsolt 22:22 Zsolt 38:14 Zsolt 38:15 Zsolt 38:39 Zsolt 38:10


8. vers

A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?!
Zsolt 88:6 Siral 3:54


9. vers

És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
1Pét 2:22 1Pét 2:24 1Móz 23:4 1Móz 46:4 1Móz 49:29 1Móz 49:31 2Krón 21:20 2Krón 24:25 2Krón 28:27


10. vers

És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
Ésa 44:28


11. vers

Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.


12. vers

Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!
Mát 27:28 Luk 23:34 Péld 16:19A Szent Biblia könyvei