Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.
Ján 16:12


2. vers

Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg:
2Pét 2:2 Zsid 5:12 Zsid 5:13


3. vers

Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?
1Kor 1:10 1Kor 1:11 1Kor 11:18


4. vers

Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?
1Kor 1:12


5. vers

Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta.
Csel 18:24


6. vers

Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.
Jak 1:21 1Kor 4:15 Csel 18:1 Csel 18:4 Csel 18:8 Csel 18:24 Csel 18:28


7. vers

Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.


8. vers

A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.
Zsolt 62:13 Róm 2:6 Jel 22:12


9. vers

Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
2Kor 6:1 2Kor 2:14 Eféz 2:20 1Pét 2:5


10. vers

Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.
1Kor 15:10 Róm 1:5


11. vers

Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
Ésa 28:16 Eféz 2:20


12. vers

Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra;


13. vers

Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.
Ésa 48:10 1Pét 1:7


14. vers

Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.


15. vers

Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.


16. vers

Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
1Kor 6:19 2Kor 6:16 Eféz 2:21 Eféz 2:22 1Pét 2:5 Zsid 3:6 Róm 8:9


17. vers

Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
Zsolt 93:5


18. vers

Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen.
Péld 3:5 Péld 3:7 Ésa 5:21 Jak 1:22


19. vers

Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.
Jób 5:12 Jób 5:13


20. vers

És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.
Zsolt 94:11


21. vers

Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.
1Kor 3:4


22. vers

Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.


23. vers

Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.
1Kor 11:3 Ján 13:16


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei