Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár a hét arany gyertyatartó között:
Jel 1:13


2. vers

Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;


3. vers

És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.


4. vers

De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.


5. vers

Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
Jel 1:20


6. vers

De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök.
Jel 2:15


7. vers

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.
Jel 22:2 1Móz 2:9


8. vers

A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, a ki halott vala és él:
Jel 1:17 Jel 1:18


9. vers

Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
Jel 3:9


10. vers

Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.
Jel 3:11


11. vers

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt a második halál.
Jel 20:14 Jel 21:8


12. vers

A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard van:
Jel 1:16 Jel 19:15 Zsid 4:12


13. vers

Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik.


14. vers

De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását tartják, a ki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.
4Móz 25:1 4Móz 25:2 4Móz 25:3 4Móz 31:16


15. vers

Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták tanítását tartják, a mit gyűlölök.
Jel 2:6


16. vers

Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával.
Jel 1:16 Jel 19:15 Jel 19:21


17. vers

A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja. +
2Móz 16:32 2Móz 16:34 Jel 3:12 Jel 3:22 Jel 3:4


18. vers

A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az ízzó fényű érczhez:
Jel 1:14 Jel 19:12 Jel 1:15


19. vers

Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.


20. vers

De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
Jel 2:14 1Kir 16:31 Csel 15:20


21. vers

Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.


22. vers

Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.


23. vers

És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.
Zsolt 7:10 Jel 20:12 Jel 22:12 Zsolt 62:13 Jer 17:10 Jer 32:19 Mát 16:27 Róm 2:6 1Kor 3:8 2Kor 5:10


24. vers

Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet,


25. vers

Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.
Jel 3:11


26. vers

És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;


27. vers

És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól:
Jel 12:5 Jel 19:15 Zsolt 2:9


28. vers

És adom annak a hajnalcsillagot.
Jel 22:16 2Pét 1:19


29. vers

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei