Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
Péld 15:5


2. vers

A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
Péld 12:13


3. vers

A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.


4. vers

Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
Péld 12:23


5. vers

A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
Zsolt 101:3 Zsolt 101:8


6. vers

Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
Zsolt 34:22


7. vers

Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.


8. vers

Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.


9. vers

Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.
Zsolt 112:4 Jób 18:5 Jób 18:6 Jób 21:17


10. vers

Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
Péld 11:14


11. vers

A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt.
Péld 10:2 Péld 20:2


12. vers

A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
Péld 13:19


13. vers

Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.


14. vers

A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
Péld 10:11 Péld 16:22 Péld 14:27


15. vers

Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.


16. vers

Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.
Péld 12:22


17. vers

Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
Péld 25:13


18. vers

Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.


19. vers

A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
Péld 13:12


20. vers

A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.


21. vers

A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.


22. vers

A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
Jób 27:17


23. vers

Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
Péld 12:23


24. vers

A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.
Péld 22:15 Péld 23:13


25. vers

Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.
Zsolt 34:10


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei