Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

20. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


1. vers

És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
5Móz 5:6 5Móz 5:21 Mát 5:17 Mát 5:48


2. vers

Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
5Móz 5:6 5Móz 5:21


3. vers

Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Józs 24:14


4. vers

Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
3Móz 26:1 Zsolt 97:7 Ésa 40:18 Ésa 40:25


5. vers

Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.


6. vers

De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.


7. vers

Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
3Móz 19:12 Mát 5:33 Mát 5:34


8. vers

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
Ezék 20:12 2Móz 35:2


9. vers

Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
2Móz 23:12 2Móz 34:21 3Móz 23:3


10. vers

De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;
2Móz 16:23


11. vers

Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
1Móz 2:2 1Móz 2:3


12. vers

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
Mát 15:4 Mát 19:19 Márk 10:19 Luk 18:20 Eféz 6:214. vers

Ne paráználkodjál.
Mát 5:27 Mát 5:28 Jak 2:1116. vers

Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
5Móz 19:16 5Móz 19:21


17. vers

Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.
Róm 7:7 5Móz 5:21


18. vers

Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.


19. vers

És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.
Zsid 12:19


20. vers

Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.


21. vers

Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala.
2Móz 19:16 2Móz 19:17


22. vers

És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.


23. vers

Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak.


24. vers

Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged.


25. vers

Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott kőből: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt.
5Móz 27:5 Józs 8:30 Józs 8:31


26. vers

Lépcsőkön se menj fel az én oltáromhoz, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


A Szent Biblia könyvei