Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

3. fejezet1. vers

Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?
1Móz 2:7 Zsolt 104:29 Zsolt 104:30 Zsolt 118:8 Zsolt 118:9 Zsolt 146:4


2. vers

Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét;
3Móz 26:26


3. vers

Az erőst és hadakozót, birót és prófétát, jóst és öreget;
Siral 2:9 Siral 2:20 Ezék 4:16 Ezék 5:16


4. vers

Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt;


5. vers

És adok nékik gyerkőczöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok.
Préd 10:3


6. vers

És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;


7. vers

És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, mondván: Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen:


8. vers

Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé!


9. vers

Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék.


10. vers

Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt.
1Móz 18:20 Hós 7:10


11. vers

Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek.
Zsolt 37:37 Zsolt 37:40 Zsolt 58:12


12. vers

Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki.
Róm 2:6 Róm 2:9


13. vers

Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik előled.
Mát 9:16 Mát 23:13 Ésa 9:16


14. vers

Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket.


15. vers

Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban:
Ésa 5:1 Ésa 5:7


16. vers

Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.


17. vers

És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek:


18. vers

Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket megmezteleníti.


19. vers

Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat,


20. vers

A fülönfüggőket, a karpereczeket és a fátyolokat,


21. vers

A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket,


22. vers

A gyűrűket és az orrpereczeket,


23. vers

Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,


24. vers

A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keczeléket:


25. vers

És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.


26. vers

Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban:


27. vers

És sírnak és gyászolnak kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül;
Siral 1:1 Siral 1:2 Siral 2:1 Siral 2:4


28. vers

És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat!
1Móz 12:17 1Móz 46:20 1Móz 30:23 Ésa 54:4 1Sám 1:6A Szent Biblia könyvei