Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.


2. vers

És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni; az egész sokaság pedig a parton áll vala.


3. vers

És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni,
Márk 4:1 Márk 4:20 Luk 8:4 Luk 8:15


4. vers

És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt.


5. vers

Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben.


6. vers

De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.


7. vers

Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt.


8. vers

Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.


9. vers

A kinek van füle a hallásra, hallja.


10. vers

A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?


11. vers

Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.


12. vers

Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van.
Mát 25:29 Márk 4:25 Luk 8:18 Luk 19:26


13. vers

Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.
5Móz 29:3


14. vers

És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:
Ésa 6:9 Ésa 6:10


15. vers

Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.


16. vers

A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.
Luk 10:23 Luk 10:24


17. vers

Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.


18. vers

Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.


19. vers

Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.


20. vers

A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;


21. vers

De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.


22. vers

A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.
Mát 6:19 Mát 6:34 1Tim 6:9


23. vers

A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az igét; a ki gyümöcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.


24. vers

Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett;
Mát 13:36 Mát 13:43


25. vers

De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.


26. vers

Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.


27. vers

A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?


28. vers

Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?


29. vers

Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.


30. vers

Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.
Mát 3:12


31. vers

Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
Márk 4:31 Luk 13:19


32. vers

A mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain.


33. vers

Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.
Luk 13:20 Luk 13:21


34. vers

Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik,
Márk 4:33 Márk 4:34


35. vers

Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.
Zsolt 78:2


36. vers

Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És az ő tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot.
Mát 13:24 Mát 13:30


37. vers

Ő pedig felelvén monda nékik: A ki a jó magot veti, az az embernek Fia;


38. vers

A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.
1Kor 3:9


39. vers

Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.


40. vers

A miképen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképen lesz a világnak végén.


41. vers

Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek,
Mát 25:31 Mát 25:46


42. vers

És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Mát 8:12


43. vers

Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.
Dán 12:3


44. vers

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, a melyet megtalálván az ember, elrejté azt; és a felett való örömében elmegy és eladván mindenét a mije van, megveszi azt a szántóföldet.
Mát 19:29 Luk 14:33 Fil 3:7


45. vers

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;


46. vers

A ki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván a mije volt, megvevé azt.
Péld 8:10 Péld 8:11


47. vers

Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, a mely mindenféle fajtát összefogott;
Mát 22:9 Mát 22:10


48. vers

Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták.


49. vers

Így lesz a világ végén is: Eljőnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.
Mát 25:32


50. vers

És a tüzes kemenczébe vetik őket; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.


51. vers

Monda nékik Jézus: Megértették-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram.


52. vers

Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, a ki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.


53. vers

És lőn, a mikor elvégzé Jézus ezeket a példázatokat, elméne onnan.


54. vers

És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcseség és az erők?


55. vers

Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?


56. vers

És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?
Ján 7:15 Ján 7:52


57. vers

És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában.
Ján 4:44


58. vers

Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei