Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

26. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:


2. vers

Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben.
4Móz 1:2 4Móz 1:3


3. vers

Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:


4. vers

Vegyétek számba a népet, húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből.


5. vers

Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai ezek: Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.
1Móz 46:8 2Móz 6:14


6. vers

Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.


7. vers

Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz.


8. vers

És a Pallu fiiiai valának: Eliáb.


9. vers

Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.
4Móz 16:2 4Móz 16:32


10. vers

És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek.


11. vers

Kóré fiai pedig nem halának meg.


12. vers

Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.


13. vers

Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.


14. vers

Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.


15. vers

Gád fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.


16. vers

Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége.


17. vers

Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.


18. vers

Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.


19. vers

Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.
1Móz 38:7 1Móz 38:10


20. vers

Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint ezek valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.
1Móz 46:12


21. vers

Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.
1Móz 46:12


22. vers

Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.


23. vers

Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;


24. vers

Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.


25. vers

Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.


26. vers

Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége.


27. vers

Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz.


28. vers

József fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Manasse és Efraim.


29. vers

Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.
Józs 17:1


30. vers

Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége.


31. vers

És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége.


32. vers

És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége.


33. vers

Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza.
4Móz 27:1


34. vers

Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz.


35. vers

Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.


36. vers

Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.


37. vers

Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.


38. vers

Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.


39. vers

Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.


40. vers

Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége, Naamántól a Naamániták nemzetsége.


41. vers

Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.


42. vers

Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.


43. vers

A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.


44. vers

Áser fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.


45. vers

A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége.


46. vers

Áser leányának pedig neve vala Sérah.


47. vers

Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.


48. vers

Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.


49. vers

Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége.


50. vers

Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.


51. vers

Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz.
2Móz 38:26 4Móz 1:46


52. vers

Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:


53. vers

Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.


54. vers

A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.


55. vers

De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.
4Móz 33:54 Józs 11:23


56. vers

A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.


57. vers

Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.
2Móz 6:16 2Móz 6:22


58. vers

Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.


59. vers

Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket.
2Móz 6:20


60. vers

És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.


61. vers

És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.
3Móz 10:1 3Móz 10:2


62. vers

És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.
4Móz 1:49 4Móz 1:50


63. vers

Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.


64. vers

Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.
4Móz 1:1 4Móz 1:3 4Móz 1:64


65. vers

Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei