Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Mikor pedig bevitték az Isten ládáját és elhelyezék azt a sátor közepén, a melyet Dávid annak számára felállított vala: áldozának egészen égő- és hálaáldozatokkal az Isten előtt.
2Sám 6:17


2. vers

És mikor Dávid elvégezte az egészen égőáldozatot és a hálaáldozatot, az Úr nevében megáldá a népet.
1Kir 8:55 1Kir 8:61


3. vers

És osztogata minden Izráelitának, férfinak úgy, mint asszonynak egy-egy kenyeret, és egy-egy darab húst és egy-egy kalácsot.
2Sám 6:19


4. vers

És rendele az Úr ládája elé a Léviták közül szolgákat, a kik hirdessék, tiszteljék és dícsérjék az Urat, Izráel Istenét.


5. vers

Asáf vala a fő, utána másodrenden Zakariás, Jéhiel, Semirámót, Jékhiel, Mattithja, Eliáb, Benája és Obed-Edom. Jéhiel lantokkal és cziterákkal, Asáf pedig czimbalmokkal énekel vala;
1Krón 15:19


6. vers

Továbbá Benája és Jaháziel papok kürtölnek vala szüntelen az Isten szövetségének ládája előtt.
4Móz 10:8


7. vers

Azon a napon adott Dávid először éneket az Úrnak dícséretére Asáfnak és az ő atyjafiainak kezébe.
1Krón 16:8 1Krón 16:36 Zsolt 105:1


8. vers

Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait.
Ésa 12:4 Ésa 12:5


9. vers

Énekeljetek néki, mondjatok dícséretet néki, beszéljetek minden csudálatos dolgairól.


10. vers

Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívök azoknak, a kik az Urat keresik.


11. vers

Keressétek az Urat és az ő erősségét; keressétek az ő orczáját szüntelen.


12. vers

Emlékezzetek meg az ő csudálatos dolgairól, a melyeket cselekedett, az ő csudáiról és az ő szájának ítéletiről.
Zsolt 78:12 Zsolt 78:27


13. vers

Óh Izráelnek, az ő szolgájának magva! Jákóbnak, az ő választottjának fiai!
1Móz 25:23 1Móz 25:26


14. vers

Ez az Úr, a mi Istenünk; az egész földön az ő ítéletei!


15. vers

Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, és az ő beszédéről, a melyet parancsolt, ezer nemzetségig;
1Móz 15:1 1Móz 15:21 1Móz 17:9 1Móz 17:14


16. vers

A melyet szerzett Ábrahámmal; és az Izsáknak tett esküjéről.
1Móz 17:9 1Móz 17:24 1Móz 13:14 1Móz 13:17 1Móz 26:2 1Móz 26:3


17. vers

Amelyet állíta Jákóbnak örök végzésül, Izráelnek örökkévaló szövetségül,
1Móz 28:13


18. vers

Mondván: A Kanaán földét néked adom, hogy legyen néktek örökségtek.


19. vers

Midőn ti számszerint kevesen valátok, igen kevesen, és zsellérek azon a földön;
1Móz 34:30


20. vers

Mert járnak vala egyik nemzetségtől a másikhoz, és egyik országból más országba:
1Móz 20:1 1Móz 26:1 1Móz 35:1


21. vers

Mégsem engedé senkinek őket bántani, sőt még a királyokat is megbünteté érettök.
1Móz 35:5 1Móz 20:3 1Móz 20:18


22. vers

Ezt mondván: Az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok.
1Móz 20:7


23. vers

Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását.
Zsolt 96:1


24. vers

Beszéljétek a pogányok között az ő dicsőségét, minden népek között az ő csudálatos dolgait;


25. vers

Mert nagy az Úr és igen dícsérendő, és rettenetes minden istenek felett;


26. vers

Mert a pogányoknak minden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket.
Ésa 42:5


27. vers

Dicsőség és tisztesség van ő előtte, erősség és vígasság az ő helyén.


28. vers

Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget!
Zsolt 29:1


29. vers

Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, és jőjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében.


30. vers

Rettegjen az egész föld az ő orczájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék.


31. vers

Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között: az Úr uralkodik!


32. vers

Zengjen a tenger és az ő teljessége; örvendezzen a mező és minden, a mi azon van.


33. vers

Akkor örvendezni kezdenek az erdőnek fái az Úr előtt, mikor eljövend megítélni a földet.


34. vers

Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az ő irgalmassága.
Zsolt 107:1 Zsolt 118:1


35. vers

És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket, és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dícséretedben!
1Krón 15:13


36. vers

Áldott legyen az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké! És monda a sokaság: Ámen! és dícséré az Urat.


37. vers

Ott hagyá azért Dávid az Úr szövetségének ládájánál Asáfot és az ő atyjafiait, hogy a láda előtt szüntelen minden napon szolgáljanak,
1Krón 16:5


38. vers

Obed-Edomot és az ő hatvannyolcz atyjafiát (Obed-Edom pedig a Jedithun fia) és Hósát pedig ajtónállóknak.
1Krón 13:13 1Krón 13:14


39. vers

Sádók papot pedig és az ő pap atyjafiait, az Úr sátora előtt hagyá a magaslaton, mely Gibeonban vala;
1Krón 29:22 2Sám 8:17 1Kir 3:4


40. vers

Hogy áldozzanak az Úrnak szüntelen égőáldozattal az égőáldozatnak oltárán minden reggel és estve, és hogy mindent a szerint cselekedjenek, a mint megiratott az Úr törvényében, melyet parancsolt vala az Izráelnek,
2Móz 29:38 2Móz 29:43


41. vers

Hémánt is és Jédutunt velök hagyá, és többeket is választott, a kik nevök szerint megneveztettek, hogy az Urat dícsérjék, mert az ő irgalmassága örökkévaló.
1Krón 15:19


42. vers

És ő velök Hémánt és Jédutunt kürtökkel, czimbalmokkal és az Isten énekének szerszámaival. A Jédutun fiait pedig kapunállókká tevé.


43. vers

Akkor eltávozék az egész nép, kiki az ő házához. Dávid pedig visszatére, hogy az ő háznépét is megáldja.
2Sám 6:20 2Sám 6:23


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei