Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika I. könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


1. vers

Ádám, Séth, Énós.
1Móz 5:3


2. vers

Kénán, Mahalálél, Járed.


3. vers

Énókh, Methuséláh, Lámekh.


4. vers

Noé, Sém, Khám és Jáfet.


5. vers

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
1Móz 10:2


6. vers

A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.
1Móz 10:3


7. vers

Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.


8. vers

Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
1Móz 10:6


9. vers

Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.


10. vers

Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
1Móz 10:8 1Móz 10:12


11. vers

Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
1Móz 10:13 1Móz 10:14


12. vers

Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktől a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.


13. vers

Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét és Khétet,
1Móz 10:15 1Móz 10:20


14. vers

És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.


15. vers

Khivveust, Harkeust és Szineust.


16. vers

Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.


17. vers

Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek.


18. vers

Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert.


19. vers

Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.
1Móz 10:21 1Móz 10:25


20. vers

Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot,


21. vers

Hadórámot, Úzált és Diklát,


22. vers

És Ebált, Abimáelt és Sébát,


23. vers

Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.


24. vers

Sém, Arpaksád, Séláh.
1Móz 11:10 1Móz 11:12


25. vers

Héber, Péleg, Réu.


26. vers

Sérug, Nákhor, Tháré.


27. vers

Abrám, ez az Ábrahám.


28. vers

Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.
1Móz 16:15 1Móz 21:2 1Móz 21:3


29. vers

Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsőszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.
1Móz 25:12 1Móz 25:16


30. vers

Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma.


31. vers

Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.


32. vers

Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.
1Móz 25:1 1Móz 25:4


33. vers

És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.


34. vers

Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.
1Móz 25:19 1Móz 25:26


35. vers

Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.
1Móz 36:9 1Móz 36:14


36. vers

Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.


37. vers

Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.


38. vers

Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.


39. vers

Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.


40. vers

Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.


41. vers

Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.


42. vers

Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.


43. vers

Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielőtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő városának neve Dinhába vala.
1Móz 36:31


44. vers

Bela meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia.


45. vers

És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.


46. vers

Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit vala.


47. vers

Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.


48. vers

Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.


49. vers

Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.


50. vers

Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.
1Móz 36:39


51. vers

Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,


52. vers

Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,


53. vers

Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem,


54. vers

Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


A Szent Biblia könyvei