Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2Móz 13:21 2Móz 14:22


2. vers

És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;


3. vers

És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
2Móz 16:14 2Móz 16:15


4. vers

És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig Krisztus volt.
2Móz 17:6


5. vers

De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
Ján 6:49 4Móz 14:29 4Móz 14:35 4Móz 26:65


6. vers

Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
4Móz 11:4 4Móz 11:33


7. vers

Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
2Móz 20:3 2Móz 32:6


8. vers

Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
4Móz 25:1 4Móz 25:6 4Móz 25:9


9. vers

Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
4Móz 21:5 4Móz 21:6


10. vers

Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
4Móz 14:2 4Móz 14:8 4Móz 14:29 4Móz 14:36 Zsid 3:11 Zsid 3:17


11. vers

Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.


12. vers

Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
Róm 11:20 Róm 11:22


13. vers

Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
Ésa 27:8


14. vers

Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.
2Móz 20:3 1Ján 5:21


15. vers

Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti a mit mondok.
1Kor 2:15


16. vers

A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
Mát 26:27 Csel 2:42


17. vers

Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.
1Kor 12:27 Róm 12:4 Róm 12:5


18. vers

Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?
3Móz 7:6 3Móz 7:14 3Móz 7:15


19. vers

Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
1Kor 8:4 Zsolt 96:5


20. vers

Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
3Móz 17:7 5Móz 32:17 Zsolt 106:37 Jel 9:20


21. vers

Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
2Kor 6:15


22. vers

Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál?
5Móz 32:21 Jób 9:19


23. vers

Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.
1Kor 6:12


24. vers

Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé.
1Kor 10:33 Róm 15:2 Fil 2:4 Fil 2:5


25. vers

Mindent, a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
1Tim 4:4


26. vers

Mert az Úré a föld és annak teljessége.
2Móz 19:5 Zsolt 24:1 Zsolt 50:12


27. vers

Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
Luk 10:7


28. vers

De ha valaki ezt mondja néktek: Egy bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.
1Kor 8:7


29. vers

De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?
Róm 14:15 Róm 14:16


30. vers

Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?
1Tim 4:4


31. vers

Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
Kol 3:17


32. vers

Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.
Róm 14:13 2Kor 6:3


33. vers

Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.
Róm 15:2


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei