Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek,
Fil 2:27 Fil 2:28 2Kor 13:13 Róm 12:10 Róm 12:16


2. vers

Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;


3. vers

Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Gal 5:26 Eféz 4:2 Eféz 5:21 Kol 3:12 Róm 12:10


4. vers

Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
Fil 2:21 1Kor 10:24 1Kor 13:4 1Kor 13:7


5. vers

Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
1Pét 2:21 Kol 3:13 Zsid 12:2


6. vers

A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő.
Ján 1:1 Ján 1:3 Róm 15:2 Róm 15:3 1Kor 8:6 Róm 8:3 Gal 4:4 Kol 1:13 Kol 1:20 Ján 17:5


7. vers

Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
Zsid 2:9 Zsid 2:14 Róm 5:15 1Kor 15:21 2Kor 13:4 Róm 6:9 Csel 26:23


8. vers

És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
Zsid 12:2 Eféz 6:5 Róm 6:16 Róm 5:19 Ján 4:34 Ján 15:20 2Tim 2:9


9. vers

Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Fil 3:21 Róm 8:17 Ésa 53:7 Ésa 53:12 Zsid 2:9 Eféz 1:20 Eféz 1:22 Mát 23:12 Jak 4:10 Ján 13:31 Ján 13:32 Jel 3:12 Ésa 42:8 Csel 2:36 Jel 19:16


10. vers

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Ésa 45:23 Róm 14:11 Eféz 3:14 Csel 2:21 Csel 7:59 Csel 9:14 Csel 9:21 Ján 14:13 1Kor 8:6 Eféz 1:20 Eféz 1:21 Eféz 3:10 1Pét 3:22 Jel 5:8 Jel 5:11 Jel 5:13


11. vers

És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Csel 2:36 1Kor 8:6 1Kor 12:3 Róm 10:9 2Kor 4:5 1Kor 15:27 1Kor 15:28


12. vers

Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Fil 2:3 Fil 1:27 Fil 1:30 Csel 20:31 Eféz 6:5 1Kor 2:3 Zsolt 2:11 1Pét 1:17 2Kor 7:1 Eféz 5:21 Mát 7:3 Mát 7:5 Róm 14:4 Fil 3:11 Fil 3:16 1Kor 9:26 1Kor 9:27


13. vers

Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
Eféz 1:19 2Kor 3:5 1Kor 12:6 Kol 1:29 Róm 7:15 Róm 7:18


14. vers

Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
1Pét 4:12 1Pét 5:6


15. vers

Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Fil 1:10 Mát 5:45 Mát 5:48 1Thess 3:13 1Thess 5:23 Róm 8:15 Róm 8:16 Róm 9:8 5Móz 32:5 Dán 12:3


16. vers

Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
Fil 1:6 Eféz 5:8 1Thess 5:5 Luk 16:8 2Kor 4:4 Ján 1:4 Ján 1:9 Róm 2:19 2Kor 6:14 Kol 1:13 2Tim 1:10 1Kor 3:14 1Kor 15:10 Gal 2:2 Csel 20:24


17. vers

De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök maindnyájatokkal;
Fil 3:1 Fil 4:4 2Tim 4:6 4Móz 15:4 4Móz 15:10 4Móz 28:7 Róm 15:16


18. vers

Azonképen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem.
2Kor 6:13 2Kor 2:3


19. vers

Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timótheust rövid nap elküldöm tihozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat.
Fil 1:12 Fil 1:27 Fil 1:1 Fil 2:2 Csel 16:1 Csel 16:3 Eféz 6:22 Kol 4:8


20. vers

Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, a ki igazán szívén viselné dolgaitokat.
1Kor 16:10


21. vers

Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.
Fil 1:14 Fil 1:17 Fil 4:21 1Kor 10:24 Kol 4:11 Csel 15:38 Csel 15:39


22. vers

Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképen atyjával a gyermek, együtt szolgált velem az evangyéliom ügyében.
Csel 16:1 Csel 16:3 Csel 17:14 1Kor 4:17 Fil 1:1 Fil 1:5 Kol 4:7


23. vers

Őt azért reménylem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat, tüstént;
Fil 2:19


24. vers

Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csakhamar el fogok menni.
Fil 1:21 Fil 1:26


25. vers

De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok;
Fil 2:17 Fil 2:30 Fil 4:18 Fil 1:27 Fil 1:30 Fil 4:3 Fil 4:16 2Tim 2:3


26. vers

Mivelhogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrődött a miatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt.


27. vers

Mert bizony beteg volt, halálhoz közel; de az Isten könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jőjjön szomorúságomra.
Jer 45:3 Ezék 7:26


28. vers

Annakokáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt, ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom.
Fil 2:27


29. vers

Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel; és az ilyeneket megbecsüljétek:
Róm 16:2 1Thess 5:13


30. vers

Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, koczkára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen.
Fil 2:25 Fil 2:1 Fil 2:8 Fil 2:4 Fil 2:17 Zsolt 107:18 Jel 12:11 1Kor 16:17 2Kor 12:14


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei