Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
Róm 2:1 1Kor 4:5


2. vers

Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.
Márk 4:24


3. vers

Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?


4. vers

Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van?


5. vers

Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!


6. vers

Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.
Mát 10:11


7. vers

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Márk 11:24 Luk 11:5 Luk 11:13 Jer 29:13 Jer 29:14


8. vers

Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.


9. vers

Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki?
Luk 11:11 Luk 11:13


10. vers

És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?


11. vers

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!
Jak 1:17


12. vers

A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.
Mát 22:39 Mát 22:40 Róm 13:8 Róm 13:10


13. vers

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
Luk 13:24


14. vers

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
Mát 19:24 Csel 14:22


15. vers

Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
Mát 24:4 Mát 24:5 Mát 24:24 Csel 20:29


16. vers

Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
Gal 5:19 Gal 5:22 Jak 3:12


17. vers

Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
Mát 12:33


18. vers

Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.


19. vers

Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
Mát 3:10 Ján 15:2 Ján 15:6


20. vers

Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.


21. vers

Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Róm 2:13 Jak 1:22 Jak 1:25 Jak 2:14


22. vers

Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
Luk 13:25 Luk 13:27 1Kor 13:1 1Kor 13:2


23. vers

És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
Mát 25:41 2Tim 2:19


24. vers

Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
Luk 6:47 Luk 6:49


25. vers

És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.


26. vers

És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:


27. vers

És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
Ezék 13:10 Ezék 13:11


28. vers

És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán:
Márk 1:22 Luk 4:32


29. vers

Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Ján 7:46


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei