Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az apostolok cselekedetei

20. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Minekutána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tőlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen.
Csel 19:21


2. vers

Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette őket bő beszéddel, Görögországba méne.


3. vers

És ott töltött három hónapot. És mivelhogy a zsidók lest hánytak néki, a mint Siriába készült hajózni, úgy végezé, hogy Maczedónián át tér vissza.
Csel 19:21


4. vers

Kíséré pedig őt Ázsiáig a béreai Sopater, a Thessalonikabeliek közül pedig Aristárkhus és Sekundus, és a derbei Gájus és Timótheus; Ázsiabeliek pedig Tikhikus +és Trofimus. +++
1Kor 16:3 1Kor 16:4 2Kor 8:18 2Kor 8:21 Róm 16:21 Csel 19:29 Kol 4:7 Eféz 6:21 2Tim 4:12 Tit 3:12 Csel 21:29 2Tim 4:20


5. vers

Ezek előremenvén, megvárának minket Troásban.


6. vers

Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Fillippiből, és menénk ő hozzájok Troásba öt nap alatt; hol hét napot tölténk.
2Móz 12:15 2Móz 12:18


7. vers

A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni; és a tanítást megnyújtá éjfélig.
Csel 2:42 Csel 2:46


8. vers

Vala pedig elegendő szövétnek abban a felházban, a hol egybe valának gyülekezve.


9. vers

Egy Eutikhus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve: és mivelhogy Pál sok ideig orédikála, elnyomatván az álom által, aláesék a harmadik rend házból, és halva véteték föl.


10. vers

Pál pedig alámenvén, reá borula, és magához ölelve monda: Ne háborogjatok; mert a lelke benne van.
1Kir 17:21 1Kir 17:22 2Kir 4:34


11. vers

Azután fölméne, és megszegé a kenyeret és evék, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indula el.


12. vers

Felhozák pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódának.


13. vers

Mi pedig előremenvén a hajóra, Assusba evezénk, ott akarván fölvenni Pált; mert így rendelkezett, ő maga gyalog akarván jőni.


14. vers

Mikor pedig Assusban összetalálkozott velünk, felvévén őt, menénk Mitilénébe.


15. vers

És onnét elevezvén, másnap eljutánk Khius ellenébe; a következőn pedig áthajózánk Sámusba; és Trogilliumban megszállván, másnap mentünk Milétusba.


16. vers

Mert elvégezé Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki időt múlatni Ázsiában; mert siet vala, hogy ha lehetne néki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen.


17. vers

Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit.
Csel 14:23


18. vers

Mikor pedig hozzá mentek, monda nékik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt,


19. vers

Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kisértetek közt, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek;
1Kor 4:11 1Kor 4:13 1Kor 15:32 1Kor 16:9 2Kor 1:8 2Kor 1:9 Csel 21:27 2Kor 11:26


20. vers

Hogy semmitől sem vonogattam magamat, a mi hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként,


21. vers

Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől.
Csel 14:15 Csel 26:20 1Thess 1:9 1Thess 1:10 Csel 16:31 Csel 19:4


22. vers

És most ímé én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én reám.


23. vers

Kivéve, hogy a Szent Lélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik.
Csel 21:4 Csel 21:11


24. vers

De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról.
Fil 2:17 Csel 21:13 Csel 9:15 Gal 1:15 Gal 1:16


25. vers

És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orczámat ti mindnyájan, kik között általmentem, prédikálván az Istennek országát.


26. vers

Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok.
Ezék 3:18 Ezék 3:19


27. vers

Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.


28. vers

Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
1Tim 4:16 1Pét 5:2 1Pét 5:3 Tit 2:14 1Pét 1:19


29. vers

Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
Mát 7:15


30. vers

Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.


31. vers

Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit.
Csel 19:8 Csel 19:10 Csel 19:22


32. vers

És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.
Csel 26:18 Eféz 1:18 Kol 1:12


33. vers

Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam:
1Sám 12:3


34. vers

Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.
Csel 18:3 1Thess 2:9 2Thess 3:8 1Kor 4:12 1Kor 9:12 1Kor 9:15 2Kor 11:7 2Kor 11:9 2Kor 12:13 2Kor 12:18


35. vers

Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.
2Thess 3:7 2Thess 3:9


36. vers

És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.


37. vers

Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak; és Pálnak nyakába borulva csókolgaták őt.


38. vers

Keseregve kiváltképen azon a szaván, a melyet mondott, hogy többé az ő orczáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei