Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos.
Fil 4:4 Gal 5:223. vers

Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:
Kol 2:11 Róm 4:11 Zsid 7:16 Zsid 9:9 Zsid 9:14 Róm 8:9 Róm 8:13 Róm 8:14 Róm 8:15 Róm 8:26 Róm 8:27 Róm 12:1 1Kor 3:16 1Kor 3:17 1Kor 6:19 Ján 4:23 Ján 4:24 Ján 6:63 2Kor 11:18


4. vers

Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább;
Gal 2:15 Róm 3:1 Róm 3:2 2Kor 11:21


5. vers

Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus,
2Kor 11:22 Csel 23:6 1Móz 17:9 1Móz 17:14 1Móz 35:16 1Móz 35:20 Róm 9:7 Róm 9:11 1Sám 9:1 1Sám 9:2 Róm 11:1 Gal 1:14 Csel 26:5


6. vers

Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.
Csel 9:1 Csel 9:2 1Kir 19:10 Zsolt 69:10 1Kor 15:9 Luk 1:6


7. vers

De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.
Fil 1:21 Mát 13:44 Mát 13:46 Róm 3:1 Róm 3:2 Róm 9:4 Róm 2:17 Róm 2:23


8. vers

Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
Ésa 53:11 Gal 6:13 Gal 6:14


9. vers

És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
Róm 3:21 Róm 3:22 Róm 9:30 Róm 9:31 2Kor 5:17 Gal 2:16 Gal 2:20 Róm 1:17 Róm 5:9 Róm 5:11 Róm 8:4 Róm 8:17 Róm 8:30 Róm 10:5 Róm 10:11 Róm 10:4 Róm 10:3


10. vers

Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
Fil 1:29 2Kor 8:9 Gal 4:9 Eféz 3:19 2Kor 4:10 2Kor 4:11 2Kor 4:16 2Kor 4:18 1Kor 15:17 Róm 4:25 Róm 8:34 Kol 1:24 Róm 8:17 2Tim 2:10


11. vers

Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
2Kor 4:14 Róm 8:29 1Kor 15:22


12. vers

Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
Fil 2:3 Fil 2:12 1Tim 6:12 1Tim 6:19 Jer 20:7


13. vers

Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna:


14. vers

De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
1Kor 9:24 2Tim 4:7 2Tim 4:8 2Thess 2:13 2Thess 2:14 Eféz 1:18 Eféz 1:4


15. vers

Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek:
Fil 3:13 Fil 1:6 Eféz 4:12 Eféz 4:14 Eféz 1:17 Kol 1:9 Ján 6:45 Gal 5:25


16. vers

Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk.
Fil 1:27 Róm 12:16 Gal 6:16


17. vers

Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, a kik úgy járnak, a miképen mi néktek példátok vagyunk.
Fil 15:1 1Kor 4:16 1Kor 11:1 2Kor 9:2


18. vers

Mert sokan járnak másképen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei;
Fil 3:2 Gal 6:14 Róm 8:7 Róm 3:8 Gal 5:13


19. vers

Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.
2Kor 11:15 Róm 16:17 Róm 16:18 1Kor 6:13 Ésa 3:10 Kol 3:2


20. vers

Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
Eféz 2:6 1Kor 1:7 Kol 1:13 Eféz 2:19 Luk 10:20 1Thess 1:10 Ján 15:19 Róm 8:18 Róm 8:23 Luk 18:7 Luk 18:8 Luk 21:28


21. vers

Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.
Róm 12:1 1Kor 6:13 1Kor 15:50 1Kor 15:54 1Kor 15:35 1Kor 15:36 1Kor 15:44 1Kor 15:48 2Kor 5:1 Róm 8:11 Zsolt 110:1 Zsolt 110:2 Mát 22:44


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei