Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az őórája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.
Mát 26:2 Márk 14:1 Luk 22:1


2. vers

És vacsora közben, a mikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt,


3. vers

Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy,
Ján 3:35 Ján 17:2 Mát 11:27 Mát 28:18


4. vers

Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát.


5. vers

Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, a melylyel körül van kötve.


6. vers

Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat?


7. vers

Felele Jézus és monda néki: A mit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.


8. vers

Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám.


9. vers

Monda néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is!


10. vers

Mondá néki Jézus: A ki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.
Ján 13:10


11. vers

Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt; azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták!
Ján 6:64


12. vers

Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek?


13. vers

Ti engem így hívtok: Mester, és Uram És jól mondjátok, mert az vagyok.
Mát 23:8 Mát 23:10 1Kor 8:6


14. vers

Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.


15. vers

Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek.


16. vers

Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, a ki azt küldte.
Ján 15:20 Mát 10:24 Luk 6:40


17. vers

Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.


18. vers

Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: A ki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.
Zsolt 41:10


19. vers

Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higyjétek majd, hogy én vagyok.


20. vers

Bizony, bizony mondom néktek: A ki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; a ki pedig engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.
Mát 10:40 Luk 9:48


21. vers

Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, s bizonyságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem.
Mát 26:21 Márk 14:18 Luk 22:21


22. vers

A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól.


23. vers

Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, a kit szeret vala Jézus.
Ján 21:20


24. vers

Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, a kiről szól?


25. vers

Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az?


26. vers

Felele Jézus: Az, a kinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának.


27. vers

És a falat után akkor beméne abba a Sátán. Monda azért néki Jézus: A mit cselekszel, hamar cselekedjed.


28. vers

Ezt pedig senki sem érté a leültek közül, miért mondta néki?


29. vers

Némelyek ugyanis állíták, mivelhogy az erszény Júdásnál vala, hogy azt mondá néki Jézus: Vedd meg, a mikre szükségünk van az ünnepre; vagy, hogy adjon valamit a szegényeknek.
Ján 12:6


30. vers

Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne: vala pedig éjszaka.


31. vers

Mikor azért kiment vala, monda Jézus: Most dicsőítteték meg az embernek Fia, az Isten is megdicsőítteték ő benne.


32. vers

Ha megdicsőítteték ő benne az Isten, az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt.


33. vers

Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem; de a miként a zsidóknak mondám, hogy: A hová én megyek, ti nem jöhettek; most néktek is mondom.


34. vers

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Ján 15:12 3Móz 19:18 Mát 22:39 Gal 6:2 Jak 2:8 1Pét 1:22 1Ján 2:5 1Ján 2:8 1Ján 2:10 1Ján 3:11 1Ján 4:16 1Ján 4:21


35. vers

Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.


36. vers

Monda néki Simon Péter: Uram, hová mégy? Felele néki Jézus: A hová én megyek, most én utánam nem jöhetsz; utóbb azonban utánam jössz.
Ján 21:18 Ján 21:19


37. vers

Monda néki Péter: Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom éretted!


38. vers

Felele néki Jézus: Az életedet adod érettem? Bizony, bizony mondom néked, nem szól addig a kakas, mígnem háromszor megtagadsz engem.
Mát 26:34 Márk 14:30 Luk 22:34


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei