Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben.
Kol 3:25 Eféz 6:9


2. vers

Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;
Kol 1:12 Kol 2:7 Kol 3:15 Kol 3:17 Róm 12:12 Eféz 6:18 Csel 1:14 1Thess 5:17 Fil 4:6


3. vers

Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok;
Kol 1:1 Kol 1:26 Eféz 6:19 Eféz 6:20 1Kor 16:10 1Kor 16:9 2Kor 2:12 Fil 1:12 Fil 1:14 Eféz 3:4 Róm 15:30


4. vers

Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.
2Kor 2:17 2Kor 3:12 2Kor 4:1 2Kor 4:5


5. vers

Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
Kol 1:28 Eféz 5:15 Eféz 5:16 2Kor 5:11 1Tim 3:7


6. vers

A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
1Pét 3:15 Luk 4:22 Jób 6:6 Mát 5:13


7. vers

Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban;
Kol 1:7 Fil 1:12 Eféz 6:21 Fil 2:25


8. vers

A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket,
Kol 4:12 Eféz 6:22


9. vers

Onézimussal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki ti közületek való; minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek.
Filem 1:10


10. vers

Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen),
Csel 13:13 Csel 15:38 Csel 15:39 Csel 19:29 Csel 20:4 Csel 12:12 Csel 13:5 Gal 2:11 Gal 2:13 1Kor 9:6 Mát 10:14


11. vers

És Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem vígasztalásomra voltak.
Fil 1:5 Fil 1:20


12. vers

Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.
Kol 2:2 Kol 2:8 Kol 2:20 Kol 1:28 Kol 1:29 Róm 12:2 Róm 15:30 Róm 4:21 Róm 14:5 Eféz 4:14 1Thess 4:3 Fil 1:10


13. vers

Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiczeában és Jerápolisban vannak.
Kol 4:12 Kol 2:1 Kol 2:4


14. vers

Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás.
Csel 16:10 Csel 27:1 Filem 1:24 2Tim 4:10


15. vers

Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van.
Filem 1:2 Róm 16:5 1Kor 16:9


16. vers

És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiczeából átveendő levelet ti is felolvassátok.
1Thess 5:27 Luk 4:16 Eféz 6:21


17. vers

És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed!
Filem 1:2 2Ján 8:1 Csel 12:25


18. vers

A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimről! A kegyelem veletek. Ámen.
2Thess 3:17 1Kor 16:21 Eféz 6:24 1Tim 6:21 2Tim 4:22


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei