Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

23. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,
Márk 12:38 Márk 12:40 Luk 11:39 Luk 11:52 Luk 20:45 Luk 20:47


2. vers

Mondván: az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:


3. vers

Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.
Malak 2:7 Malak 2:8


4. vers

Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.
Luk 11:46


5. vers

Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;
2Móz 13:9 4Móz 15:38 4Móz 15:39 5Móz 11:13 5Móz 11:22 Mát 6:1


6. vers

És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölűlést.
Márk 12:38 Márk 12:40 Luk 11:43


7. vers

És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!


8. vers

Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.


9. vers

Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.


10. vers

Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.


11. vers

Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.
Mát 20:26 Mát 20:27


12. vers

Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.
Péld 29:23 Jób 22:29 Ésa 21:31 Luk 14:11 Luk 18:14 1Pét 5:5


13. vers

De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.
Luk 11:52


14. vers

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.
Márk 12:40 Luk 20:47


15. vers

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.


16. vers

Jaj néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az.
Mát 15:14


17. vers

Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-é, vagy a templom, a mely szentté teszi az aranyat?


18. vers

És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az.


19. vers

Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-é vagy az oltár, a mely szentté teszi az ajándékot?
2Móz 29:37


20. vers

A ki azért az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, a mik azon vannak.


21. vers

És a ki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik.


22. vers

És a ki az égre esküszik, esküszik az Isten királyiszékére és arra, ki abban ül.
Mát 5:34


23. vers

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
3Móz 27:30 Luk 11:42 Mik 6:8


24. vers

Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.


25. vers

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.
Luk 11:39


26. vers

Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen.


27. vers

Jak néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.
Csel 23:3


28. vers

Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belől rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.


29. vers

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait! és ékesgetitek az igazak síremlékeit.
Luk 11:47


30. vers

És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében.


31. vers

Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat.
Luk 11:48 Csel 7:52


32. vers

Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!


33. vers

Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését?
Mát 3:7


34. vers

Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök.
Mát 13:52


35. vers

Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.
Luk 11:50 1Móz 4:8 2Krón 24:20 2Krón 24:21


36. vers

Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.


37. vers

Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.
Luk 13:34 Luk 13:35


38. vers

Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.
1Kir 9:7 1Kir 9:8 Luk 13:35


39. vers

Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!
Luk 13:35 Mát 21:9 Zsolt 118:26


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei