Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Annakokáért, mivelhogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Athénében,
Csel 17:16


2. vers

És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának hirdetésében, hogy erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől;
1Thess 3:6 1Thess 1:1 Róm 16:21 Csel 14:22


3. vers

Hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között; mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk.
Eféz 3:13 Jób 4:5 Csel 9:16 2Tim 3:12


4. vers

Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve; a mint meg is történt, és tudjátok.
Csel 17:1 Csel 17:5


5. vers

Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk?
1Thess 2:18 2Kor 2:11 Fil 2:16


6. vers

Most pedig, a mikor megérkezett hozzánk Timótheus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképen mi is titeket;
Csel 17:15 Csel 18:5 Csel 1:3 2Thess 1:11 2Thess 3:5


7. vers

Ezáltal megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által:
1Thess 2:2 2Kor 7:6


8. vers

Mert szinte megelevenedtünk, ha ti erősek vagytok az Úrban.
1Móz 45:27 1Kor 16:13


9. vers

Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek érettetek, mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?!
1Thess 2:19 3Ján 4:1


10. vers

Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orczátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait.
1Thess 2:17 Róm 1:10


11. vers

Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!
1Thess 2:18


12. vers

Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, a milyenek vagyunk mi is irántatok;
1Thess 4:9 1Thess 5:15 2Pét 1:7


13. vers

Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.
1Thess 5:23 Fil 1:10 1Kor 1:7 2Thess 2:1 2Thess 2:17 1Thess 4:16 1Thess 4:17


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei