Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;


2. vers

És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
1Tim 3:2 1Tim 3:13


3. vers

Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.


4. vers

Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.


5. vers

Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.


6. vers

A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie.


7. vers

Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.


8. vers

Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint:


9. vers

A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.
Csel 28:16 Csel 28:23 Csel 28:24 Csel 28:30 Csel 28:31


10. vers

Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben.
Kol 1:24


11. vers

Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
Róm 6:5 Róm 8:17


12. vers

Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
Mát 10:33


13. vers

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
Róm 3:3 Róm 3:4


14. vers

Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására.
1Tim 6:4 1Tim 6:5


15. vers

Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.


16. vers

A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.


17. vers

És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus.


18. vers

A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.
1Tim 6:21


19. vers

Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.


20. vers

Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók.
Róm 9:21


21. vers

Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdájának, minden jó cselekedetre alkalmas.


22. vers

Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
1Kor 1:2


23. vers

A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
Tit 3:9


24. vers

Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.


25. vers

A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,
2Kor 10:1


26. vers

És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei