Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

42. fejezet1. vers

Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
Mát 12:17 Mát 12:21 Mát 3:16 Mát 3:17


2. vers

Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.


3. vers

Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
Ésa 69:1 Ésa 50:4


4. vers

Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
Ésa 51:5


5. vers

Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak:
Csel 17:25


6. vers

Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.
Ésa 49:6 Jer 50:5 Luk 2:32


7. vers

Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket.
Luk 4:48 Ésa 47:5 Ésa 49:9


8. vers

Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
Ésa 18:11


9. vers

A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.
Ésa 43:19


10. vers

Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói.
Zsolt 96:1 Zsolt 33:3 Zsolt 40:4 Zsolt 98:1 Zsolt 144:9 Zsolt 149:1


11. vers

Emeljék fel szavokat a puszta és annak városai, a faluk, a melyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak.
Zsolt 97:1


12. vers

Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben.


13. vers

Az Úr, mint egy hős kijő, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg és ellenségein erőt vesz.
Ésa 59:16 Zsolt 35:1 Zsolt 35:2 Zsolt 35:3 2Móz 15:3


14. vers

Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztatám: most mint a szülő nő nyögök, lihegek és fúvok!


15. vers

Elpusztítok hegyeket és halmokat, és megszáraztom minden fűvöket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszáraztok.


16. vers

A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem hagyom.
Jer 2:6 Jer 2:31 Jób 30:3


17. vers

Meghátrálnak és mélyen megszégyenülnek, a kik a bálványban bíznak, a kik ezt mondják az öntött képnek: Ti vagytok a mi isteneink!
Zsolt 97:7


18. vers

Oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok!


19. vers

Kicsoda vak, ha nem az én szolgám? és olyan süket, mint az én követem, a kit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája?
Ezék 12:2 5Móz 32:28


20. vers

Sokat láttál, de nem vetted eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall.
Ésa 6:9 5Móz 4:32 5Móz 4:36 5Móz 29:3 5Móz 29:4 Zsolt 78:1 Zsolt 105:1 Zsolt 106:1 Zsolt 114:1


21. vers

Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.
5Móz 4:8 5Móz 4:32 5Móz 5:21 5Móz 5:23


22. vers

De e nép kiraboltatott és eltapodtatott, bilincsbe verve tömlöczben mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek és nincs szabadító; ragadománynyá lettek és nincsen, a ki mondaná: add vissza!


23. vers

Ki veszi ezt közületek fülébe? a ki figyelne és hallgatna ezután!
Ésa 42:19 Ésa 42:25


24. vers

Ki adta ragadományul Jákóbot és Izráelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr-é, a ki ellen vétkezénk, és nem akartak járni útain és nem hallgattak az Ő törvényére?


25. vers

Ezért ontá ki reá búsulásának haragját és a had erejét; körülte lángolt az, de ő nem értett; és égett benne, de nem tért eszére!
Ésa 10:16A Szent Biblia könyvei