Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Róm 6:13


2. vers

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Eféz 4:23 1Thess 4:3


3. vers

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Préd 7:16 1Kor 12:11


4. vers

Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:


5. vers

Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.
1Kor 12:12 1Kor 12:13 1Kor 12:27 Eféz 4:11 Eféz 4:12


6. vers

Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;
1Kor 12:4


7. vers

Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;
1Pét 4:10 1Pét 4:11


8. vers

Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje.
2Kor 9:7


9. vers

A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Ámós 5:15


10. vers

Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Zsid 13:1 Zsid 13:2 1Pét 1:22


11. vers

Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.


12. vers

A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
Fil 4:4 Zsid 10:36 Luk 18:1


13. vers

A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
1Kor 16:1 Zsid 13:1 Zsid 13:2


14. vers

Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
Mát 5:44 Luk 23:34 Csel 7:60


15. vers

Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
1Kor 12:26 1Kor 12:27


16. vers

Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
Fil 2:2 Péld 3:7


17. vers

Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
Mát 5:39 2Kor 8:21


18. vers

Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
Zsid 12:14


19. vers

Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
3Móz 19:18 Mát 5:39 5Móz 32:35


20. vers

Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Péld 25:21 Péld 25:22 Mát 5:44 Mát 5:45 Mát 5:48


21. vers

Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei