Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Péter apostolnak közönséges első levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;
Eféz 5:22 Eféz 5:24 1Móz 3:16 Tit 2:5 1Kor 7:13


2. vers

Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
1Pét 1:17 1Pét 2:18


3. vers

A kinek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;
1Tim 2:9 1Tim 2:10 Ésa 3:18 Ésa 3:19


4. vers

Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.
Eféz 3:16 Eféz 4:2


5. vers

Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
1Móz 3:16


6. vers

Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.
1Móz 18:12 Gal 4:26 Gal 4:27 Ésa 51:2 Péld 3:25


7. vers

A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Eféz 5:25 Eféz 5:26 1Kor 7:3 1Kor 7:5 Gal 3:28 Mát 6:14 Mát 6:15 1Tim 2:8


8. vers

Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek:
Fil 3:16 Kol 3:12


9. vers

Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,
1Pét 2:15 1Pét 2:23 Róm 12:17 Mát 5:44 Mát 6:14 Mát 6:15 Gal 3:14


10. vers

Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:
Zsolt 34:13 Zsolt 34:14 Zsolt 34:15 Péld 21:23 Jak 1:13 Jak 1:19 Jak 4:11


11. vers

Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.
1Thess 5:15 Zsid 12:14 1Tim 6:11 Zsolt 34:16 Zsolt 34:17


12. vers

Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.


13. vers

És kicsoda az, a ki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek?
Róm 8:28 Róm 8:33 3Ján 1:11


14. vers

De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok,azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;
1Pét 2:20 1Pét 4:14 Ésa 8:12 Ésa 51:7


15. vers

Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
Ésa 8:13 Kol 4:6 Fil 2:12


16. vers

Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket.
1Pét 2:12 2Kor 1:12 Csel 24:16


17. vers

Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.
1Pét 1:6 1Pét 2:20 1Pét 4:14 1Pét 4:15


18. vers

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;
1Pét 4:1 Róm 6:10 Róm 5:6 Eféz 3:12 2Kor 13:4 1Tim 3:16 Róm 9:5


19. vers

A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált,
1Pét 4:6 2Pét 2:4 2Pét 2:5 Róm 10:7 Csel 2:27


20. vers

A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;
Mát 24:37 Mát 24:38 1Móz 7:13 2Pét 2:5 2Pét 3:5 2Pét 3:6


21. vers

A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;
Eféz 5:26 Zsid 10:22 Zsid 9:9 Zsid 9:10 Róm 6:4


22. vers

A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.
Zsid 12:2 Eféz 1:20 Eféz 1:21


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei