Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele

6. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.
Kol 3:20


2. vers

Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel).
2Móz 20:12 5Móz 5:16


3. vers

Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.
1Móz 12:13 5Móz 4:40


4. vers

Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.
Eféz 5:22 Eféz 5:33 Kol 3:21 5Móz 6:1 5Móz 6:25 Péld 14:1 Péld 30:10 Péld 30:17


5. vers

Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
Eféz 5:22 Kol 3:22 Gal 3:28 1Kor 7:21 1Kor 7:22 Fil 2:12 1Kor 2:3


6. vers

Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből.
Gal 1:10


7. vers

Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;


8. vers

Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.
Mát 25:31 Mát 25:46 2Kor 5:10


9. vers

Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála.
Kol 4:1 5Móz 10:17


10. vers

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
Eféz 1:19 Fil 4:13 2Kor 12:9


11. vers

Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
2Kor 10:4 Róm 6:13 Róm 6:23


12. vers

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Eféz 2:2 Gal 1:16 2Kor 4:4 Ján 14:30 Ján 12:31


13. vers

Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.


14. vers

Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
Ésa 11:5 Luk 12:35 Róm 6:13 Róm 6:14


15. vers

És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
Ésa 9:4 Róm 5:1


16. vers

Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
Eféz 2:8 Eféz 3:12 1Pét 5:8 1Pét 5:9 Róm 8:38 Róm 8:39 Róm 16:20 2Thess 3:3 2Kor 11:3 Mát 5:37 Mát 6:13 Zsolt 7:14


17. vers

Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
Ésa 59:17 1Thess 5:9 Róm 8:28 Róm 8:30 Róm 1:16


18. vers

Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
Eféz 6:14 Kol 4:2 Luk 21:36 1Thess 5:17 1Thess 2:13 Róm 1:9


19. vers

És érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,
Róm 15:30 Kol 4:3 Luk 21:15 Csel 28:30 Csel 28:31


20. vers

A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom.
Csel 9:15 Csel 22:15 Róm 1:14 Róm 11:13


21. vers

Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban;
Csel 20:4 Kol 4:7 2Tim 4:12


22. vers

Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket.
Eféz 3:13 Kol 4:10 Kol 4:14 Fil 2:19 Fil 2:23 Fil 2:24


23. vers

Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!
Eféz 1:12 Eféz 1:17 Gal 5:6 1Kor 13:1 Róm 1:7 1Kor 11:3 1Kor 3:23 1Kor 15:28


24. vers

A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen.
Kol 4:18 1Tim 6:21


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei