Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Péter apostolnak közönséges első levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese;
Tit 1:5 1Tim 5:17 2Ján 1:1 Ján 15:27 Ján 19:35 Róm 8:17 Róm 8:18


2. vers

Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;
Csel 20:28 1Kor 9:16 Tit 1:7 Tit 1:11


3. vers

Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.
2Kor 1:24 Luk 22:26 2Thess 3:9


4. vers

És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.
1Pét 2:25 1Pét 1:4 Jak 1:12 1Kor 9:25


5. vers

Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
Eféz 5:21 Fil 2:3 Péld 3:34 Jak 4:6


6. vers

Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
Jak 4:7 Jak 4:10 Jób 22:29


7. vers

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
Zsolt 37:5 Mát 6:25 Zsid 13:5


8. vers

Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
1Pét 4:7 Jel 12:10 Jób 1:7 Luk 22:31


9. vers

A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
Jak 4:7 Eféz 6:12 Eféz 6:13 Fil 1:30


10. vers

A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
1Pét 1:15 1Thess 2:12 Zsid 13:21


11. vers

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Eféz 3:16


12. vers

Silvánus által, a ki, a mint gondolom, hű atyátokfia, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, a melyben állotok.
2Kor 1:19 1Thess 1:1 2Thess 1:1 Csel 17:4 Róm 5:2


13. vers

Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam.
1Pét 1:1 1Kor 9:5 Csel 12:12


14. vers

Köszöntsétek egymást szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, a kik Krisztusban vagytok.
Róm 16:16 1Kor 16:20


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei