Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

12. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.
1Kor 10:1


2. vers

Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, a mint vitettetek, a néma bálványokhoz.
1Kor 6:11 Eféz 2:11 Eféz 2:12


3. vers

Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, ne mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.
Márk 9:39 Fil 2:10 Fil 2:11 2Kor 3:5


4. vers

A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
Róm 12:6 Eféz 4:4 Zsid 2:4


5. vers

A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
Eféz 4:11


6. vers

És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
Eféz 1:23


7. vers

Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
1Kor 14:26


8. vers

Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
1Kor 2:6 1Kor 1:5


9. vers

Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
Márk 16:18 Jak 5:15


10. vers

Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pdig nyelvek magyarázása;
Csel 21:10 Csel 21:11 Csel 8:20 Csel 2:1 Csel 2:4 Csel 10:45 Csel 10:46


11. vers

De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.
1Kor 7:7 Róm 12:3 Róm 12:6 Eféz 4:7


12. vers

Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.
1Kor 10:17 Róm 12:4 Róm 12:5


13. vers

Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
Eféz 2:14 Eféz 2:15 Gal 3:27 Gal 3:28


14. vers

Mert a test sem egy tag, hanem sok.


15. vers

Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?


16. vers

És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?


17. vers

Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?


18. vers

Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.
Kol 2:19 Zsolt 139:13 Zsolt 139:15


19. vers

Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?


20. vers

Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.


21. vers

Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.


22. vers

Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:


23. vers

És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;


24. vers

A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,


25. vers

Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.


26. vers

És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.


27. vers

Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
Róm 12:5 Eféz 1:23 Eféz 4:12 Eféz 5:30 Kol 1:24


28. vers

És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.
Eféz 4:11 Eféz 4:12


29. vers

Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é?


30. vers

Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?


31. vers

Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek.
1Kor 14:1 1Kor 14:3 1Kor 14:4


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei