Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim!
Fil 1:8 Fil 1:2 Fil 1:12 Fil 1:3 1Thess 2:19 1Thess 2:20


2. vers

Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban.
Fil 2:2 Fil 1:27 Róm 15:5


3. vers

Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében.
Fil 1:27 1Thess 2:2 Róm 16:3 Róm 16:4 Róm 16:12 Csel 16:12 Csel 16:13 Csel 16:14 Jel 3:5 Jel 13:8 2Móz 32:32 2Móz 32:33 Dán 12:1 Luk 10:20


4. vers

Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
Fil 1:29 Fil 4:10 Fil 3:1 1Thess 5:6 2Kor 6:10 Róm 5:3 Róm 8:28 Róm 8:38 Róm 8:39


5. vers

A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
Fil 3:20 Jak 5:9 Mát 5:16 Róm 12:17 Róm 12:19


6. vers

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Fil 4:19 Mát 6:25 Mát 6:34 1Pét 5:7 Eféz 6:18 1Tim 5:5 Kol 1:9 1Thess 5:17 1Thess 5:18 Kol 3:17


7. vers

Én az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Fil 4:9 Kol 3:15 Ján 14:27 Róm 14:17 Róm 8:18 Róm 8:29 Gal 5:17 1Pét 1:5 Ján 17:11


8. vers

Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
Fil 2:1 Róm 12:17 Róm 12:21 Eféz 5:9


9. vers

A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
Fil 4:4 Fil 4:7 Fil 3:15 Fil 3:17 1Kor 11:1


10. vers

Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok.
Fil 3:1 Fil 4:4 Fil 2:25 Fil 2:30 Fil 1:5 Fil 1:7 Fil 1:9 2Kor 8:1 2Kor 8:2


11. vers

Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.
1Tim 6:6 1Tim 6:8 2Kor 6:4 2Kor 6:10 1Kor 4:11 1Kor 4:14


12. vers

Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.
1Kor 4:11 2Kor 11:7 2Kor 11:22 2Kor 11:33 2Kor 12:10


13. vers

Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.
Fil 3:3 2Kor 12:9 1Tim 1:12 2Tim 2:1 2Tim 4:17 1Kor 1:31


14. vers

Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek.
Fil 1:5 Fil 1:7 Róm 12:13


15. vers

Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül:
2Kor 6:11 Gal 3:1 Csel 17:14 Csel 17:15 Csel 18:2 Csel 18:3 2Kor 11:9 2Kor 8:1 2Kor 8:4 1Kor 9:11 Róm 15:27


16. vers

Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre.
2Thess 3:8 2Thess 3:9


17. vers

Nem mintha kívánnám az ajándékot: hanem kívánom azt a gyümöcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra.
Fil 4:11 Fil 4:13 Fil 1:11 Fil 2:16 Mát 25:40 2Kor 9:6 2Kor 9:10 Gal 6:7 Gal 6:10


18. vers

Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
Fil 2:25 Zsid 13:16 Róm 12:1 Eféz 5:2 3Móz 1:9 3Móz 1:13 3Móz 1:17 Hós 6:6 1Pét 2:5


19. vers

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Fil 1:3 2Kor 9:8 Róm 10:12 Róm 11:33 Eféz 1:18 Eféz 3:16 Kol 1:27


20. vers

Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.
Róm 11:36 Eféz 3:21 2Kor 9:15 Róm 1:21 Róm 15:6 Ján 20:17 Gal 1:5


21. vers

Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak.
Fil 1:4 Fil 1:7 Fil 1:1 1Thess 5:26 1Thess 5:27 Gal 1:2


22. vers

Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.


23. vers

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei