Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek.
Csel 11:29 Róm 12:13


2. vers

A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek.
2Kor 8:4 2Kor 8:7 2Kor 8:11


3. vers

Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat.
2Kor 8:16 2Kor 8:19


4. vers

Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.


5. vers

Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek,
Csel 19:21


6. vers

Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek.


7. vers

Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi.
Csel 18:21 Jak 4:15


8. vers

Efézusban pedig pünkösdig maradok.
1Kor 15:32


9. vers

Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.
Csel 14:27


10. vers

Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is.
Fil 21:19 Fil 21:20 Fil 21:22


11. vers

Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt.


12. vers

A mi pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen.
1Kor 1:12


13. vers

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
1Kor 15:34 Mát 24:42 Mát 25:13 1Pét 5:8


14. vers

Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
1Ján 4:7 1Ján 4:8 1Ján 4:20


15. vers

Intelek pedig titeket, atyámfiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat.
1Kor 1:16 Róm 16:5


16. vers

Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál és fárad.
Fil 2:30


17. vers

Örvendezek pedig a Stefanás Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték.
2Kor 11:9


18. vers

Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket.
1Thess 5:12


19. vers

Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe.
Csel 18:1 Csel 18:2 Csel 18:3 Csel 18:18 Csel 18:26 Róm 16:5


20. vers

Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal.
Róm 16:16 2Kor 13:12 1Thess 5:26 1Pét 5:14


21. vers

A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval.
Kol 4:18 2Thess 3:17


22. vers

Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.


23. vers

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek!
Róm 16:24


24. vers

Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei