Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója:


2. vers

Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is.


3. vers

Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban
Csel 18:2 Csel 18:3 Csel 18:26


4. vers

A kik az én életemért a saját nyakukat tették le; a kiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is.


5. vers

És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házokban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, a ki Akhája zsengéje a Krisztusban.


6. vers

Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk.


7. vers

Köszöntsétek Andronikust és Juniát az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, a kik híresek az apostolok között, a kik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban.


8. vers

Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban.


9. vers

Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat a Krisztusban, és Stakhist az én szerelmesemet.


10. vers

Köszöntsétek Apellest, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Aristóbulus háznépéből valókat.


11. vers

Köszöntsétek Heródiont az én rokonomat. Köszöntsétek a Nárcissus háznépéből azokat, a kik az Úrban vannak.


12. vers

Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálódnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki sokat munkálódott az Úrban.


13. vers

Köszöntsétek Rufust, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, a ki az enyém is.


14. vers

Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust, és az atyafiakat, kik velök vannak.


15. vers

Köszöntsétek Filológust és Juliát, Néreust és az ő nénjét, és Olimpást és minden szenteket, kik velök vannak.


16. vers

Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.
1Kor 16:20 1Pét 5:14


17. vers

Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, a kik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.


18. vers

Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.


19. vers

Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban.
1Kor 14:20


20. vers

A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.
1Móz 3:15


21. vers

Köszöntenek titeket Timótheus, az én munkatársam, és Luczius, Jáson, és Sosipáter az én rokonaim.
Csel 16:1 Csel 16:3


22. vers

Köszöntelek titeket az Úrban és Tertius, ki e levelet írtam.


23. vers

Köszönt titeket Gájus, a ki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Köszönt tieket Erástus a városnak kincstartója, és Kvártus atyafi.


24. vers

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan ti veletek. Ámen.


25. vers

Annak pedig, a ki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,
Eféz 3:20 2Tim 1:9 2Tim 1:10 1Pét 1:20


26. vers

Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,
Kol 1:26 Kol 1:27 Tit 1:2


27. vers

Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen.
Zsid 13:15 Júd 1:25


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei