Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által,


2. vers

Hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma;


3. vers

Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, a kik rokonaim test szerint;


4. vers

A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek;
2Móz 4:22 5Móz 7:6 Zsolt 147:19


5. vers

A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.
Luk 3:23 Ján 1:1 Zsid 1:8 Zsid 1:9


6. vers

Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók;
4Móz 23:19


7. vers

Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod.
1Móz 21:12


8. vers

Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.
Gal 4:28


9. vers

Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz.
1Móz 18:10


10. vers

Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól:
1Móz 25:21 1Móz 25:22


11. vers

Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
2Tim 1:9


12. vers

Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
1Móz 25:23


13. vers

Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
Malak 1:2


14. vers

Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
5Móz 32:4 Jób 8:3


15. vers

Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
2Móz 33:19


16. vers

Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.


17. vers

Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
2Móz 9:16


18. vers

Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.


19. vers

Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
Péld 21:30


20. vers

Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
Ésa 45:9 Jer 18:6


21. vers

Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?


22. vers

Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,


23. vers

És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?
Kol 1:26 Kol 1:27


24. vers

A kikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,


25. vers

A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.
Hós 2:22


26. vers

És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.
Hós 1:10


27. vers

Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.
Ésa 10:22 Ésa 10:23


28. vers

Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön.


29. vers

És a mint Ésaiás megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.
Ésa 1:9 1Móz 19:24


30. vers

Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot;
Eféz 2:1 Eféz 2:3


31. vers

Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.


32. vers

Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,
Luk 2:34 1Kor 1:23


33. vers

A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg.
Ésa 28:16


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei