Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele

7. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, a míg él?


2. vers

Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
1Kor 7:10 1Kor 7:39


3. vers

Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
Mát 19:9


4. vers

Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
Gal 2:19 Gal 2:20


5. vers

Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak;
Róm 6:21


6. vers

Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.
Róm 6:2


7. vers

Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
2Móz 20:17


8. vers

De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.


9. vers

Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,


10. vers

Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.
3Móz 18:5 Ezék 20:11 Ezék 20:13


11. vers

Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.


12. vers

Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
1Tim 1:8


13. vers

Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.


14. vers

Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
Róm 8:3


15. vers

Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.


16. vers

Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.


17. vers

Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.


18. vers

Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.
1Móz 6:5 1Móz 8:21 Zsolt 51:7


19. vers

Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.


20. vers

Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.
Róm 7:17


21. vers

Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.
Jób 14:4 Zsolt 51:7


22. vers

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;


23. vers

De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
Gal 5:17


24. vers

Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?


25. vers

Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei