Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
Kol 1:5 Kol 2:12 Kol 2:20 Gal 4:26 Fil 3:14 2Kor 4:18 1Kor 2:9 Mát 6:20 Mát 6:33 Róm 8:34 1Kor 15:25 Zsolt 110:1


2. vers

Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
Fil 3:19 1Ján 2:15 1Kor 3:22 1Kor 6:12 1Kor 7:31


3. vers

Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
Kol 3:1 Gal 2:20 Róm 6:10 Róm 8:17 Róm 14:9 2Kor 13:4 1Ján 3:2 1Kor 1:7 Ján 1:18


4. vers

Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
Kol 3:1 Kol 3:3 Kol 1:27 Ján 14:6 Ján 11:25 1Kor 15:22 1Kor 15:51 1Kor 15:54 Róm 8:17 Róm 8:18 Róm 8:19 2Kor 5:1 Fil 3:21


5. vers

Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;
Kol 2:11 Róm 7:5 Róm 7:24 Gal 5:17 Gal 5:24 Róm 8:10 Róm 8:13 Mát 5:29 Mát 5:30 Mát 18:8 Mát 18:9 1Kor 5:9 1Kor 5:10 1Kor 6:10 Mát 6:24 Eféz 5:5


6. vers

Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
Eféz 5:6 1Thess 1:10 Mát 3:7


7. vers

Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
Kol 2:20 Gal 5:25


8. vers

Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
Kol 2:2 Kol 3:11 Kol 3:12 Kol 3:15 Eféz 4:22 Eféz 4:25 Eféz 4:29 Eféz 4:31 Róm 3:8


9. vers

Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
Kol 3:8 Róm 6:6 Róm 7:6 Zsid 8:13 Eféz 4:22 Eféz 4:25


10. vers

És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:
Kol 1:9 Kol 1:10 Kol 1:15 Kol 1:16 Kol 2:2 Kol 2:3 Gal 3:27 1Kor 5:7 1Kor 13:12 1Kor 15:48 1Kor 15:49 2Kor 4:16 Róm 12:2 Tit 3:5 Eféz 4:24


11. vers

A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
Gal 3:28 Gal 5:6 Gal 6:15 1Kor 12:13 Róm 10:12 Eféz 2:14 Csel 10:34 Csel 10:35


12. vers

Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
Kol 3:8 1Pét 1:15 1Pét 1:16 Róm 1:7 Róm 5:5 Róm 8:39 Eféz 4:2 Eféz 4:32 Fil 2:1 Fil 2:3 Gal 5:22


13. vers

Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
Kol 1:16 Eféz 2:16 Eféz 4:2 Mát 18:32 Mát 18:33 Fil 2:5 1Pét 2:21 Róm 5:6 Róm 5:7 Róm 5:15 Róm 8:34


14. vers

Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
Kol 3:12 Kol 1:8 Kol 2:2 Fil 1:9 1Kor 13:4


15. vers

És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
Kol 1:12 Kol 2:7 Róm 5:1 Róm 12:5 Fil 4:7 1Kor 7:15 1Kor 10:17


16. vers

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Kol 3:15 Kol 1:28 2Kor 13:3 Róm 8:11 1Thess 5:14 Eféz 5:19 1Kor 14:15 1Kor 14:26


17. vers

És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
Kol 3:15 Kol 3:16 Eféz 5:20 Fil 4:6 Fil 2:11 Fil 2:7 Fil 4:2


18. vers

Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az Úrban.
Eféz 5:22 1Kor 14:34


19. vers

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
Eféz 5:25 1Pét 3:7


20. vers

Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
Eféz 6:1 Eféz 6:3 Róm 1:30


21. vers

Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
Eféz 6:4


22. vers

Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
Kol 3:11 Eféz 6:5 1Pét 2:18 1Kor 1:26 Gal 1:10


23. vers

És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
Eféz 6:6 Gal 1:10


24. vers

Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
Kol 1:12 Eféz 6:8 Eféz 1:11 Gal 3:18 1Móz 21:10 Róm 12:11


25. vers

A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.
Eféz 6:8 Eféz 6:9 2Kor 5:10 5Móz 10:17 Gal 2:6


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei