Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
Csel 1:7 Mát 24:3 Mát 24:36 1Thess 4:9


2. vers

Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
2Pét 3:10 Csel 3:3 Luk 12:39 Luk 12:40


3. vers

Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.
Jer 6:14 Luk 21:34 Ezék 13:8 Mát 24:43


4. vers

De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
Eféz 5:8 Eféz 4:17 Róm 13:11


5. vers

Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
Róm 13:12


6. vers

Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
1Thess 4:7 1Pét 5:8 Luk 21:36


7. vers

Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.
Mát 24:49 Eféz 5:18


8. vers

Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
1Thess 5:5 Róm 13:12 Róm 13:14 Eféz 6:14 Eféz 6:17 Luk 21:18


9. vers

Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Róm 9:22 1Tim 2:4


10. vers

A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
2Kor 5:15 Róm 14:8 Róm 14:9 Róm 4:17


11. vers

Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
1Thess 4:18 Zsid 10:24 Júd 1:20


12. vers

Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
1Kor 16:18 1Tim 5:17 Zsid 13:7 Zsid 13:17


13. vers

És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
Márk 9:50 2Kor 13:11


14. vers

Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
2Thess 3:15 Zsid 12:12 Gal 6:1 Gal 6:2


15. vers

Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
Róm 12:17 Róm 12:19 1Pét 3:9 1Thess 3:12


16. vers

Mindenkor örüljetek.
Fil 4:4


17. vers

Szüntelen imádkozzatok.
Kol 4:2 Róm 12:12 Luk 18:1 Luk 18:8


18. vers

Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
Eféz 5:20 Kol 3:17 Kol 2:7


19. vers

A Lelket meg ne oltsátok.
1Kor 14:30


20. vers

A prófétálást meg ne vessétek,
1Kor 14:1 1Kor 14:3 1Kor 14:32 1Kor 14:39


21. vers

Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!
1Ján 4:1 Fil 1:10


22. vers

Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!
Róm 12:9 Róm 12:17


23. vers

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
1Thess 3:13 Róm 15:33 Zsid 13:20 2Kor 5:10 Fil 4:9


24. vers

Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.
1Kor 1:9 2Kor 10:13 2Thess 3:3


25. vers

Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
2Thess 3:1 Kol 4:3


26. vers

Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
Róm 16:16


27. vers

Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.
Kol 4:16 2Thess 2:2 2Thess 3:17


28. vers

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.
Róm 16:24 Fil 4:23


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei