Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Péter apostolnak közönséges első levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől,
1Pét 3:18 1Pét 2:21 1Pét 2:24 Zsid 12:10 Zsid 12:11


2. vers

Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
Róm 6:6 Róm 6:7 Róm 6:22 2Kor 5:15 2Kor 7:1 Gal 2:20 1Ján 2:16 1Ján 2:17


3. vers

Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.
Eféz 4:17 Eféz 4:18 Tit 3:3 Róm 1:28 Róm 1:29


4. vers

A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.
Csel 17:20


5. vers

A kik számot adnak majd annak, a ki készen van megítélni élőket és holtakat.
2Tim 4:1 Csel 10:42


6. vers

Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
1Pét 3:19 Róm 6:11 1Kor 5:5


7. vers

A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.
Jak 5:8 Jak 5:9 1Kor 10:11 1Ján 2:18 2Pét 3:10 2Pét 3:11


8. vers

Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.
1Pét 1:22 Kol 3:14 Zsid 13:1 Jak 5:20


9. vers

Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.
1Pét 2:13 Zsid 13:2 Fil 2:14


10. vers

Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;
Róm 12:6 Róm 12:7 2Kor 8:14 Mát 25:14 Mát 25:15


11. vers

Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.
2Kor 2:17 2Kor 3:5 2Kor 3:6 Kol 3:17 2Pét 3:18 Róm 16:27


12. vers

Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;
Ésa 48:10 Jak 1:2 Jak 1:3


13. vers

Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.
2Kor 1:7 Róm 8:17


14. vers

Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.
1Pét 3:14 Mát 5:10 Mát 5:11 Ésa 11:2 Jak 2:7 1Tim 6:1


15. vers

Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó:
1Pét 2:20


16. vers

Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.
Csel 11:26 Csel 5:41 Ján 21:19


17. vers

Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?
Jer 25:29 Ezék 9:6 2Thess 1:5 2Thess 1:8


18. vers

És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?
Luk 23:31 Péld 11:31 Jer 49:12


19. vers

Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.
1Pét 3:17 Jak 1:12 Jak 5:13 Luk 23:46


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei