Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Pál, Jézus Krisztus apostola Istennek akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.
1Kor 1:1 Fil 1:1


2. vers

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Róm 1:7


3. vers

Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
1Pét 1:3


4. vers

A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,
2Tim 1:9 Csel 15:18


5. vers

Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
Róm 8:15 Róm 8:29 Róm 8:30


6. vers

Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
Mát 3:17 Kol 1:13 Róm 8:39


7. vers

A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
Róm 3:23 Róm 3:25


8. vers

Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
1Kor 1:5 Kol 1:9


9. vers

Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkait az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
Eféz 3:4 Eféz 3:5 Róm 16:25 Róm 16:26 Kol 1:26 2Tim 1:9 2Tim 1:10


10. vers

Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;
Gal 4:4 1Móz 1:31 1Ján 3:8 1Ján 3:10 Ján 8:44 2Kor 11:3 Róm 8:19 Róm 8:23 Mát 19:28 2Pét 3:10 2Pét 3:13


11. vers

Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,


12. vers

Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban:
Róm 3:2 Róm 9:4 Csel 3:25


13. vers

A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
Kol 1:5 Csel 19:2 Csel 19:5 Csel 2:37 Csel 2:38 Csel 8:12 Ján 3:5 Eféz 4:30 Csel 2:16 Csel 2:18 Jóel 2:28 Jóel 2:29 Zak 12:10


14. vers

A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
2Kor 1:22 1Kor 15:28 Róm 8:18 Róm 8:23 2Móz 19:5 5Móz 7:6 5Móz 14:2 5Móz 26:18 Zsolt 135:4 Malak 3:17


15. vers

Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
Kol 1:4


16. vers

Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
1Kor 1:4 1Thess 1:2 Fil 1:3


17. vers

Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
Csel 7:2 Kol 1:15 Fil 2:5 Fil 2:11 1Kor 11:3 Róm 8:34 1Kor 15:27 1Kor 15:28 Ján 20:17 Mát 27:46 Ján 10:29 Ján 14:28 1Kor 2:10


18. vers

És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
Róm 1:21 Róm 11:8 Róm 11:10 2Kor 4:6 Fil 3:20 Róm 5:2 Róm 8:18 Róm 8:24 Kol 1:27 2Kor 4:17 Kol 1:12 Csel 20:32 Csel 26:18 1Kor 6:9 Gal 5:21 Eféz 5:5


19. vers

És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,


20. vers

A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
Márk 16:19 Zsolt 110:1 Csel 2:24 Fil 3:20 Fil 3:21 Csel 7:55 Mát 24:30 Mát 25:31 Róm 8:9 Róm 8:11


21. vers

Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
Eféz 3:10 Fil 2:9 Fil 2:11 Kol 1:16 Róm 8:38 1Pét 3:22


22. vers

És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
Zsolt 8:7 Zsid 2:8 Kol 1:8


23. vers

Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.
Eféz 3:17 1Kor 12:27 Kol 1:18 Kol 1:24 Kol 2:19 Róm 12:5 Róm 8:9 Róm 8:10 Ján 15:5 Kol 1:17


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei