Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
Gal 1:11 Gal 1:12 1Kor 2:2


2. vers

A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
1Kor 1:21 Róm 1:16


3. vers

Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
Róm 4:25 Gal 1:11 Gal 1:12 Ésa 53:8 Ésa 53:9 Dán 9:26


4. vers

És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
Mát 12:40 Zsolt 16:10


5. vers

És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;
Luk 24:34 Márk 16:14 Ján 20:19


6. vers

Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;


7. vers

Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak;
Luk 24:50


8. vers

Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.
Csel 9:3 Csel 9:6 Csel 15:17


9. vers

Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.
Eféz 3:8 1Tim 1:13


10. vers

De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
Róm 15:18 Róm 15:19 2Kor 2:14 2Kor 11:5


11. vers

Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.


12. vers

Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?
Csel 17:18


13. vers

Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.


14. vers

Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
Róm 4:25


15. vers

Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
Csel 2:24 Csel 2:32 Csel 3:15


16. vers

Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.
Róm 8:11


17. vers

Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
1Kor 15:14


18. vers

A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.
Dán 12:2


19. vers

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.


20. vers

Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
Csel 26:23 Kol 1:18 Jel 1:5 Mát 28:1 Mát 28:6


21. vers

Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
1Móz 3:19 1Móz 2:17 Róm 5:12 Róm 5:18


22. vers

Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
Róm 5:21


23. vers

Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
1Thess 4:14 1Thess 4:17 Gal 5:24


24. vers

Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.


25. vers

Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
Mát 22:44 Zsolt 110:1


26. vers

Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
Jel 20:14


27. vers

Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.
Zsolt 8:7 Mát 28:18 Zsid 2:18 Mát 11:27


28. vers

Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
1Kor 15:27


29. vers

Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?


30. vers

Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban?
Róm 8:36


31. vers

Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.
1Thess 2:19 2Kor 1:8 2Kor 1:10 2Kor 4:10 2Kor 4:11


32. vers

Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
Ésa 22:13 Ésa 56:12


33. vers

Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
Eféz 5:6 Péld 13:20


34. vers

Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
Róm 13:11 1Kor 6:5


35. vers

De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
Ezék 37:3 Ezék 37:10 Mát 22:29


36. vers

Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
Ján 12:24


37. vers

És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébet.


38. vers

Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
1Móz 1:11


39. vers

Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.


40. vers

És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.


41. vers

Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.


42. vers

Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;


43. vers

Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
Fil 3:20 Fil 3:21


44. vers

Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
1Kor 6:13


45. vers

Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
1Móz 2:7


46. vers

De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.


47. vers

Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
Luk 1:78 Ján 3:13


48. vers

A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.


49. vers

És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
1Móz 5:3 Fil 3:21


50. vers

Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Mát 16:17 Ján 1:13 1Kor 15:42 1Kor 15:44


51. vers

Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
1Thess 4:15 1Thess 4:17


52. vers

Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
Mát 24:31 1Thess 4:16


53. vers

Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
2Kor 5:4


54. vers

Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra.
Ésa 25:8


55. vers

Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
Hós 13:14


56. vers

A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
Róm 6:23 Róm 4:15 Róm 7:13


57. vers

De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1Ján 5:4 1Ján 5:5


58. vers

Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.
Kol 1:23 Ján 6:29 Péld 11:18 2Krón 15:7


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei