Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Mát 16:19 Kol 1:25 2Kor 4:5 Mát 28:19 Mát 28:20


2. vers

A mi pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.
Luk 12:42 Zsid 3:5


3. vers

Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól; sőt magam sem ítélem meg magamat.


4. vers

Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva; a ki ugyanis engem megítél, az Úr az.
2Móz 34:7 1Ján 3:21 Zsolt 35:24


5. vers

Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, a ki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dícsérete.
Mát 7:1 Préd 12:16 2Kor 5:10 2Kor 10:18


6. vers

Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annakfelette a mi írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.
Péld 3:7 Róm 12:3 1Kor 3:18


7. vers

Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?
Ján 3:27 Róm 12:6 1Pét 4:10 Jak 1:17 1Krón 29:14


8. vers

Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok; vajha csakugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk.
Jel 3:17


9. vers

Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.
Zsolt 44:23 Róm 8:36 Zsid 10:33


10. vers

Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban; mi erőtlenek, ti pedig erősek; ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak.
1Kor 3:18 2Kor 13:9


11. vers

Mindezideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is,
2Kor 11:27 Csel 23:2 2Kor 4:8 2Kor 4:9


12. vers

Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk; ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük;
1Kor 9:15 Csel 18:3 Csel 20:34 1Thess 2:9 2Thess 3:8 Róm 12:14 Mát 5:44 Zsolt 109:28


13. vers

Ha gyaláztatunk, könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig.


14. vers

Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek.
1Thess 2:11


15. vers

Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok; mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
1Kor 3:6


16. vers

Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim.
1Kor 11:1 Fil 3:17


17. vers

Azért küldtem hozzátok Timótheust, ki nékem szeretett és hű fiam az Úrban, a ki eszetekbe juttatja néktek az én útaimat a Krisztusban, a mint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok.
1Tim 1:2 2Tim 1:2


18. vers

De mintha el se mennék ti hozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek.


19. vers

Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az úr akarándja; és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét.
Csel 18:21 Zsid 6:3 Jak 4:15


20. vers

Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.
1Kor 2:1 1Kor 2:4 1Kor 2:5 Luk 17:20


21. vers

Mit akartok? Vesszővel menjek-é hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek lelkével?
2Kor 10:2 2Kor 10:6 2Kor 10:9 2Kor 10:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei