Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Péter apostolnak közönséges első levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást.
Jak 1:21 Jak 4:11 Eféz 4:22 Eféz 4:31


2. vers

Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;
1Pét 1:23 Mát 18:3 Zsid 5:12 Zsid 5:13 2Pét 3:18 Zsid 6:4 Zsid 6:5


3. vers

Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.
Zsolt 34:9


4. vers

A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz,
1Pét 2:6 1Pét 2:7 Dán 2:34 Dán 2:44 Dán 2:45


5. vers

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.
Eféz 2:22 Zsid 3:6 Róm 12:1 Zsid 13:15 Zsolt 51:19


6. vers

Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg nem szégyenül.
Ésa 28:16 Ján 3:16


7. vers

Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, a melyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;
Zsolt 118:22 Mát 21:42


8. vers

A kik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.
Ésa 8:14 Róm 9:32 Róm 9:33 1Kor 1:23 1Thess 5:9


9. vers

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
2Móz 19:5 2Móz 19:6 Jel 1:6 Ésa 3:21


10. vers

A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
Hós 2:22 Róm 9:25 Róm 11:30 Róm 11:31


11. vers

Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek;
1Pét 1:1 1Pét 1:17 2Kor 5:6 Róm 7:23 Jak 4:1 Gal 5:17


12. vers

Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
1Pét 3:16 Fil 2:15 Mát 5:16 Luk 19:44


13. vers

Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak;
Róm 13:1 Róm 13:5 Mát 22:21 Tit 3:1


14. vers

Akár helytartóknak, mint a kiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére.
Róm 13:4 Róm 13:3


15. vers

Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jót cselekedvén, elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát;
1Pét 2:12 1Pét 2:3 1Pét 2:9 Tit 2:7 Tit 2:8


16. vers

Mint szabadok, és nem mint a kiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
1Kor 7:22 1Kor 8:9 Gal 5:13 2Pét 2:19 Róm 6:22


17. vers

Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek.
1Pét 4:8 1Pét 5:9 Róm 13:7


18. vers

A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak; nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is.
Eféz 6:5 Eféz 6:6 Tit 2:9


19. vers

Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén.
Mát 5:10 Mát 5:39


20. vers

Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arczul veretve tűrtök? de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél.
Luk 12:47 1Pét 15:3 1Pét 15:14 1Pét 15:17 1Pét 4:14 1Pét 4:16


21. vers

Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
1Pét 4:1 1Pét 3:18 Luk 9:23 Luk 9:24 Ján 13:15 Mát 16:24


22. vers

A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:
Ésa 53:9 Ján 8:46 2Kor 5:21


23. vers

A ki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre:
Ésa 53:7 Zsid 4:15 Ján 18:23


24. vers

A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.
Ésa 53:4 Ésa 53:5 Kol 1:22 Gal 3:13 Gal 2:20 Róm 6:11


25. vers

Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.
Ésa 53:6 Zsid 13:20 Ján 10:10 Ján 10:11 Ezék 34:11


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei