Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben:
2Kor 1:1 Kol 1:1 Kol 4:12


2. vers

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Róm 1:7 1Kor 1:3


3. vers

Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,
1Kor 1:4 Filem 4:1 Róm 1:8 1Thess 1:2


4. vers

Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén,


5. vers

Mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig;


6. vers

Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:


7. vers

A mint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint a kik mind az én fogságomban, mind az evangyéliomnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben.
Eféz 3:1 2Kor 7:3 Márk 16:20 Róm 15:8 Csel 28:23 Csel 28:29 Róm 1:5 Róm 12:3 Róm 12:6 Róm 15:15


8. vers

Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében.
Róm 1:9 Gal 2:20


9. vers

És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben;
1Kor 13:13 1Kor 1:5 1Kor 8:1 Róm 15:13 Kol 2:7 Róm 1:21 Róm 1:28 Mát 13:15 1Kor 12:10


10. vers

Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;
Róm 2:18 Róm 12:2 Eféz 5:15 Kol 3:10 1Thess 5:21 Ján 11:9


11. vers

Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.
Róm 6:22 Kol 1:10 Péld 11:30 Eféz 5:9 Ján 15:4 Ján 15:5 1Kor 6:20 Róm 2:23 Róm 2:24 Róm 11:36 Eféz 3:21


12. vers

Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak;
Eféz 6:21 Kol 4:7


13. vers

Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt;
Eféz 4:1 1Pét 4:16 Csel 28:16 Csel 28:30 Csel 28:31


14. vers

És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét.
1Pét 2:9 Gal 5:10 Mát 5:10 Kol 1:24 2Tim 2:9 2Tim 2:10


15. vers

Némelyek ugyanis irígységből és versengésból is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust.


16. vers

Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik;
Róm 2:8


17. vers

De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangyéliomnak oltalmazására rendeltettem.
1Kor 13:4 1Kor 13:6


18. vers

Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.
Fil 1:16


19. vers

Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által,
2Kor 1:11 Gal 4:6


20. vers

Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által.
2Tim 4:7 2Tim 4:8 Róm 5:5 Csel 4:29


21. vers

Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
Gal 2:20 Gal 6:14


22. vers

De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom.
Ján 12:27


23. vers

Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;
2Kor 5:1 2Kor 5:8 1Thess 4:17 Luk 23:43


24. vers

De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.


25. vers

És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;


26. vers

Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által.


27. vers

Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért;
Csel 4:32 2Tim 2:3 2Tim 2:5 Eféz 4:1


28. vers

És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek előtt: a mi azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van;
Csel 16:16 Csel 16:40 1Thess 2:2


29. vers

Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higyjetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érette:
Csel 5:41 1Kor 2:12 2Thess 3:2


30. vers

Ugyanolyan tusakodástok lévén, a milyent láttatok én nálam, és most hallotok és felőlem.
Fil 1:7


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei