Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.
Jel 1:16


2. vers

Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.
Jak 5:19 Jak 5:20


3. vers

Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.
Mát 24:42 Mát 24:44 1Thess 5:2


4. vers

De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra.


5. vers

A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.
Jel 13:8 Jel 20:12 Jel 21:27 2Móz 32:32 Zsolt 69:29 Fil 4:3 Mát 10:32 Mát 25:31 Mát 25:40


6. vers

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.


7. vers

A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:
Ésa 22:22


8. vers

Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.


9. vers

Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.
Jel 2:9


10. vers

Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljô, hogy megpróbálja e föld lakosait.


11. vers

Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. +
Jel 2:25 Jel 2:10


12. vers

A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.
Jel 14:1 Jel 21:2 Jel 21:10 Gal 4:26 Zsid 11:10 Zsid 12:22 Zsid 13:14 Jel 2:17 Jel 22:4


13. vers

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.


14. vers

A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
Jel 19:11 Ján 1:1 Ján 1:3 Kol 1:15


15. vers

Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.


16. vers

Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.


17. vers

Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:


18. vers

Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
Jel 7:13


19. vers

A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
Zsid 12:6 Jak 1:12


20. vers

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ô én velem.


21. vers

A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.


22. vers

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei