Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
Eféz 1:20 Kol 2:13


2. vers

Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
Eféz 6:12 Tit 3:3 Róm 12:2 2Kor 4:4 Mát 12:24 1Kor 2:12 1Ján 4:6 Ésa 1:2 Ésa 1:4 Róm 2:8 Róm 11:30


3. vers

A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
Kol 3:5 Kol 3:6 Róm 1:18 Róm 3:9 Róm 3:18 Róm 7:14 1Kor 1:12 2Pét 2:18 Gal 5:16 Róm 7:23 Róm 7:24 Róm 11:32 Gal 3:22


4. vers

De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
Eféz 1:7 Mik 7:18 Róm 5:8 Ján 3:16


5. vers

Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
Eféz 1:23 Róm 8:17 Kol 2:13 Róm 5:10


6. vers

És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
Eféz 1:20 2Kor 4:14 2Tim 2:12


7. vers

Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
1Ján 3:1 Róm 9:23 Róm 2:4 Tit 3:4


8. vers

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Róm 3:25 Róm 3:30 Gal 2:16


9. vers

Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Tit 3:5 Róm 3:28 Róm 9:32 Gal 2:16 Gal 3:2 Róm 10:3 Róm 2:14 Róm 3:27


10. vers

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Zsolt 100:3 Tit 2:14 Tit 3:5 2Kor 5:17 Gal 6:15 Róm 8:1 Róm 8:2 Ján 3:5 Ján 3:6 Fil 2:13


11. vers

Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
1Kor 12:2 Róm 2:28 Fil 3:3 Kol 2:11 Jer 9:25 Jer 9:26


12. vers

Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
Róm 9:4 Róm 9:5 Kol 1:21 Csel 3:25 Róm 1:16 Róm 3:1 Róm 3:2 1Móz 32:28 1Móz 35:10 Róm 9:6 1Móz 12:23 1Móz 26:2 1Móz 26:5 1Móz 28:13 1Móz 28:15 1Thess 4:13 Csel 19:26 Csel 14:15 1Kor 10:20


13. vers

Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
Eféz 2:12


14. vers

Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
Csel 10:35 Csel 10:36 Ésa 49:6 Mik 5:5 Ésa 9:6 Ésa 9:7 Kol 3:11 Gal 3:28 Ján 10:16


15. vers

Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
Kol 2:14 Kol 1:21 Kol 1:22 Gal 3:13 Róm 3:21 Róm 3:22 Róm 8:4 Mát 5:17 Róm 7:1 Róm 7:6 Gal 6:15 Gal 3:28 Gal 5:6


16. vers

És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
Csel 10:28 Kol 1:20 Róm 5:10 2Kor 5:18 2Kor 5:20 1Kor 10:17 Kol 3:15


17. vers

És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
Eféz 2:12 Eféz 2:13 Ján 14:18 Róm 8:9 Róm 8:10 Róm 8:16 2Kor 3:17 2Kor 13:5 2Kor 13:3 Ésa 57:19


18. vers

Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
Róm 5:2 1Pét 3:18


19. vers

Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem pogártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
Eféz 2:12 Fil 3:20 Csel 7:6 Csel 7:29 Róm 3:29 Róm 4:10 Róm 4:12 Gal 6:16 1Tim 3:15 Zsid 3:2 Zsid 3:5 Zsid 3:6 Zsid 10:21 1Pét 4:17 Hós 8:1


20. vers

Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga a Jézus Krisztus,
Ésa 18:16 Zsolt 118:22 Kol 2:6 Kol 2:7 1Kor 3:10 1Kor 3:12 1Kor 3:14 1Kor 12:10 Mát 21:42


21. vers

A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
Eféz 4:15 Eféz 4:16 1Pét 2:5 1Kor 3:16


22. vers

A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
2Kor 6:16


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei