Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

21. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt,


2. vers

És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem.
Márk 11:1 Márk 11:10 Luk 19:29 Luk 19:38 Ján 12:12 Ján 12:19


3. vers

És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket.
Mát 26:18


4. vers

Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott:


5. vers

Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén.
Ésa 62:11 Zak 9:9


6. vers

A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, a mint Jézus parancsolta vala nékik,


7. vers

Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra.


8. vers

A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra.
2Kir 9:13


9. vers

Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
Zsolt 118:25 Zsolt 118:26


10. vers

És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?


11. vers

A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.


12. vers

És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.
Márk 11:11 Luk 19:45 Ján 2:14 Ján 2:16


13. vers

És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.
Ésa 56:7 Jer 7:11


14. vers

És menének hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyítá őket.


15. vers

A főpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, a melyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, a kik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala: Hozsánna a Dávid fiának; haragra gerjedének,


16. vers

És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
Zsolt 8:3


17. vers

És ott hagyván őket, kiméne a városból Bethániába, és ott marada éjjel.


18. vers

Reggel pedig, a városba visszajövet, megéhezék.


19. vers

És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és nem talála azon semmit, hanem csak levelet; és monda annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszárada.
Luk 13:6


20. vers

És látván ezt a tanítványok, elcsodálkozának, mondván: Hogyan száradt el a fügefa oly hirtelen?


21. vers

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;
Mát 17:20


22. vers

És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.


23. vers

És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a főpapok és a nép vénei, a mint tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked ezt a hatalmat?
Márk 11:27 Márk 11:33 Luk 20:1 Luk 20:8 Ján 2:18


24. vers

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, a mire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.


25. vers

A János keresztsége honnan vala? Mennyből-é, vagy emberektől? Azok pedig tanakodnak vala magukban, mondván: Ha azt mondjuk: mennyből, azt mondja majd nékünk: Miért nem hittetek tehát néki?


26. vers

Ha pedig azt mondjuk: emberektől; félünk a sokaságtól; mert Jánost mindnyájan prófétának tartják.
Mát 14:5


27. vers

És felelvén Jézusnak, mondának: Nem tudjuk. Monda nékik ő is: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.


28. vers

De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben.


29. vers

Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne.


30. vers

A másikhoz is odamenvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el.
Mát 7:21


31. vers

E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az első. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.
Luk 18:14


32. vers

Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem hittetek néki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek néki; ti pedig, a kik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki.
Luk 7:29


33. vers

Más példázatot halljatok: Vala egy házigazda, a ki szőlőt plántála, és azt gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék.
Ésa 5:1 Ésa 5:2 Márk 12:1 Márk 12:12 Luk 20:9 Luk 20:19 Mát 25:14


34. vers

Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét.


35. vers

És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék.


36. vers

Ismét külde más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének.


37. vers

Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.


38. vers

De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét.


39. vers

És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.


40. vers

Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?


41. vers

Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, a kik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében.


42. vers

Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
Zsolt 118:22 Zsolt 118:23 Csel 4:11 Róm 9:33 1Pét 2:6 1Pét 2:8


43. vers

Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.


44. vers

És a ki e kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
Dán 2:34 Dán 2:35 Dán 2:44 Dán 2:45


45. vers

És a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól.


46. vers

És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt mint prófétát.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei