Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

9. fejezet1. vers

De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát.
Ésa 8:20 Mát 4:13 Mát 4:16


2. vers

A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!
Ésa 42:1 Ésa 42:7 Ésa 26:19 Ésa 60:1


3. vers

Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vígadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak.
Zsolt 126:3 Zsolt 4:8 Zsolt 68:13 Zsolt 119:162


4. vers

Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján;
Bir 7:22 Bir 7:25 Ésa 10:26 Zsolt 83:10


5. vers

Mert a vitézek harczi saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen;


6. vers

Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Luk 1:32 Luk 1:33 Luk 2:10 Luk 2:11 Jer 23:5 Jer 23:6


7. vers

Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
Ésa 1:27 Ésa 37:32 2Kir 19:31


8. vers

Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és leesett Izráelben,


9. vers

Hogy megértse az egész nép: Efraim és Samaria lakosa, a kik ezt mondják kevélyen és felfuvalkodva:


10. vers

Téglák omlottak le, és mi faragott kőből építünk; fügefák vágattak ki, és mi czédrusokat ültetünk helyökre!


11. vers

De az Úr ellenök hozza Reczin szorongatóit, és ellenségeiket rájok uszítja;
2Kir 16:9


12. vers

A Sziriabeliek elől, és a Filiszteusok hátul, s falják Izráelt feltátott torokkal. Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.
2Kir 15:29 Ésa 5:25


13. vers

Hiszen e nép nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek Urát nem keresték;
Jer 5:3


14. vers

Ezért kivágja az Úr Izráelből a főt és farkat, a pálmaágat és a kákát egy napon.
Ésa 3:3 Ésa 3:4


15. vers

A fő: a vén és a főember, a fark pedig a próféta, a ki hazugságot szól.


16. vers

Mert e nép vezérei hitetőkké lettek, és a kiket vezetének, elvesztek.
Ésa 3:13 Jer 6:14 Mát 23:13


17. vers

Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az Úr, s árváin és özvegyein sem könyörül; mert mindnyájan istentelenek és gonosztevők, és minden száj bolondságot beszél. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.


18. vers

Mert a gonoszság felgerjedt, mint a tűz, s tövist és gazt emészt, és meggyújtja a sűrű erdőt, és felgomolyg a füst oszlopában.
Ésa 47:14 Mát 3:12


19. vers

A seregek Urának haragja miatt kiégett a föld, és a nép a tűznek eledele lőn: Senki atyjafián nem könyörül,
Ésa 13:9 Ésa 13:10 Jer 16:6 Jer 16:9


20. vers

Jobbkézre vág és megéhezik, eszik balkézre és nem elégszik meg; mindnyájan karjoknak húsát eszik,
Jer 19:9


21. vers

Manassé Efraimot és Efraim Manassét; s mindketten Júda ellen kelnek. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.A Szent Biblia könyvei