Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.


2. vers

A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.


3. vers

Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.


4. vers

És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.


5. vers

Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.


6. vers

Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik.


7. vers

Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.


8. vers

Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok.


9. vers

Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.


10. vers

A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.


11. vers

Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
Ésa 40:11 Ezék 34:23 Ezék 37:24 1Ján 3:16


12. vers

A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.


13. vers

A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.


14. vers

Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,
Ján 10:27


15. vers

A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
Ján 7:29


16. vers

Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
Ésa 49:6 Luk 2:30 Luk 2:32 Eféz 2:12 Eféz 2:13


17. vers

Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
Ésa 53:12


18. vers

Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.


19. vers

Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt.
Ján 7:12 Ján 9:16


20. vers

És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá?
Ján 7:20 Ján 8:48


21. vers

Mások mondának: Ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit?


22. vers

Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala;


23. vers

És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala.


24. vers

Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván!


25. vers

Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam.
Ján 10:38 Ján 5:36


26. vers

De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. A mint megmondtam néktek:


27. vers

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
Ján 10:14


28. vers

És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
Ján 6:39 Ján 17:12 Ján 18:9 Róm 8:34 Róm 8:39


29. vers

Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.


30. vers

Én és az Atya egy vagyunk.
Ján 17:11


31. vers

Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.
Ján 8:59


32. vers

Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?


33. vers

Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.
Ján 5:18 Ján 8:38 Ján 10:33 Mát 26:65 Fil 2:6


34. vers

Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?
Zsolt 82:6


35. vers

Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható),


36. vers

Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?!


37. vers

Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nékem;


38. vers

Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.
Ján 10:25 Ján 14:10 Ján 14:11 Ján 17:21 Ján 17:22


39. vers

Ismét meg akarák azért őt fogni; de kiméne az ő kezökből.


40. vers

És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, a hol János először keresztelt vala; és ott marada.
Ján 1:28 Ján 3:23


41. vers

És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, a mit János e felől mondott, igaz vala.


42. vers

És sokan hivének ott ő benne.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei