Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Titushoz írt levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
Róm 13:1 Róm 13:2 1Pét 2:13 1Pét 2:15


2. vers

Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.
Fil 4:5 Zsid 12:14


3. vers

Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
1Kor 6:9 1Kor 6:11 Eféz 2:1 Eféz 2:3


4. vers

De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
Ján 3:16


5. vers

Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Eféz 2:8 Eféz 2:9


6. vers

Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;


7. vers

Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
Róm 8:16 Róm 8:17


8. vers

Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak ez embereknek;
Tit 3:14 Tit 2:14


9. vers

A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
1Tim 1:4 1Tim 4:7


10. vers

Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;
Mát 18:15 Mát 18:17


11. vers

Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.


12. vers

Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.


13. vers

A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk.
Csel 18:24


14. vers

Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.


15. vers

Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei