Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1. vers

Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.
Jób 4:19 2Pét 1:13 2Pét 1:14 Ján 14:2 Zsid 11:10


2. vers

Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat;
Róm 8:23


3. vers

Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk!


4. vers

Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet.
1Kor 15:53 1Kor 15:54


5. vers

A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk.
2Kor 1:22 Róm 8:16 Róm 8:23 Eféz 1:13 Eféz 1:14


6. vers

Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.
1Krón 29:15 Zsolt 39:13


7. vers

(Mert hitben járunk, nem látásban +);
Zsid 11:1 1Kor 13:12


8. vers

Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.
Fil 1:23


9. vers

Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk.
Zsolt 39:13


10. vers

Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
Csel 17:31 Róm 2:6 Róm 14:10 Jób 34:11 Préd 12:16


11. vers

Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk; reménylem azonban, hogy a ti lelkiesméretetek előtt is nyilván vagyunk.
Jób 31:23 Mát 25:31 Mát 25:46 Júd 1:23


12. vers

Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek.
2Kor 3:1 Gal 6:12


13. vers

Ha azért bolondok vagyunk, Istenért; ha eszesek vagyunk, érettetek van az.
2Kor 11:16 2Kor 11:17


14. vers

Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,
1Tim 2:6 Róm 8:35 Róm 8:39


15. vers

Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.
Zsid 2:9 1Tim 2:6 Róm 14:7 Róm 14:9 Gal 2:20


16. vers

Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.


17. vers

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Róm 8:1 Róm 8:10 Ésa 43:19


18. vers

Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Róm 5:10 Kol 1:20


19. vers

Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
Róm 3:24 Róm 3:25


20. vers

Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
Ésa 52:7 Agge 1:13 1Kor 4:1


21. vers

Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
1Pét 2:22 1Pét 2:24 Ésa 53:9 Róm 8:3 Gal 3:13 Kol 1:14 Eféz 1:6 Eféz 1:7 Fil 3:9


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


A Szent Biblia könyvei