Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak közönséges első levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.
Ján 1:12 Gal 4:5 Ján 16:3 Ján 17:25


2. vers

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.
Róm 8:17 2Kor 3:18 Fil 3:21 Kol 3:4


3. vers

És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.
2Kor 7:1


4. vers

Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.


5. vers

És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn.
Ésa 53:4 Ésa 53:5 Ésa 53:9 1Tim 1:15 1Pét 2:22 1Pét 2:24 2Kor 5:21


6. vers

A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
1Ján 5:18 Róm 6:14


7. vers

Fiacskáim! senki el ne hitessen bennetek: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz:
1Ján 2:29


8. vers

A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Ján 8:44


9. vers

Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
1Ján 5:18 1Pét 1:23


10. vers

Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát.
1Ján 4:8


11. vers

Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;
1Ján 2:7 2Ján 1:5 Ján 13:34 Ján 15:12


12. vers

Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig igazak.
1Móz 4:8 Ján 8:44 Zsid 11:4


13. vers

Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ!
Ján 15:18 Ján 15:19 Ján 17:14


14. vers

Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.
1Ján 2:9


15. vers

A ki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne.
Mát 5:21 Mát 5:22


16. vers

Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
Ján 10:11 Ján 15:13 Róm 5:8


17. vers

A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézni, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?
Jak 2:15 Jak 2:16


18. vers

Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.


19. vers

És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.


20. vers

Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.


21. vers

Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;


22. vers

És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.
1Ján 5:14 Zsolt 10:17 Zsolt 34:16 Zsolt 145:19 Péld 15:29 Jer 29:12 Mát 7:8 Mát 21:22 Márk 11:24 Luk 11:9 Ján 9:31 Ján 14:13 Ján 15:7 Ján 16:23 Jak 1:5 Jak 5:16


23. vers

Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.
Ján 6:29 Ján 13:34


24. vers

És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott. +
Ján 14:23 1Ján 2:27 Róm 8:9


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei