Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Titushoz írt levele

2. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.


2. vers

Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tűrésben épek.


3. vers

Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;


4. vers

Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
1Pét 3:3 1Pét 3:4


5. vers

Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.
1Pét 3:1 1Pét 3:2 2Pét 2:12


6. vers

Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:


7. vers

Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván,


8. vers

Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.
1Pét 2:12


9. vers

A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvöket keressék, ne ellenkezzenek,


10. vers

Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanusítsanak; hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.


11. vers

Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, +
Ján 3:16 1Tim 2:4


12. vers

A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:


13. vers

Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését;
Fil 3:20


14. vers

A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
Gal 1:4


15. vers

Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei