Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A János írása szerint való szent evangyéliom

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1. vers

Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
Ján 7:50 Ján 19:39


2. vers

Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
Ján 9:16 Ján 9:33 Csel 10:38


3. vers

Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Tit 3:5 Mát 18:3


4. vers

Mondta néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?


5. vers

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.


6. vers

A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.


7. vers

Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.


8. vers

A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
Préd 11:5


9. vers

Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?


10. vers

Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?


11. vers

Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
Ján 3:32


12. vers

Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?


13. vers

És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.
Eféz 4:9


14. vers

És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
4Móz 21:9 Ján 8:28 Ján 12:32


15. vers

Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
1Ján 5:10 1Ján 5:11


16. vers

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Róm 5:8 Róm 8:32 1Ján 4:9


17. vers

Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
Ján 12:47 Luk 9:56


18. vers

A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
Ján 3:36 Ján 5:24 Ján 6:40 Ján 6:47 Ján 20:21


19. vers

Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
Ján 1:5 Ján 1:9 Ján 1:10


20. vers

Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedeteit fel ne fedessenek;
Jób 24:13


21. vers

A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
Eféz 5:8


22. vers

Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzék velök, és keresztele.


23. vers

János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járulának és megkeresztelkedének.
Mát 3:6 Márk 1:5 Luk 3:7


24. vers

Mert János még nem vetteték a tömlöczbe.
Mát 14:3


25. vers

Vetekedés támada azért a János tanítványai és a judeaiak között a mosakodás felől.


26. vers

És menének Jánoshoz és mondának néki: Mester! A ki veled vala a Jordánon túl, a kiről te bizonyságot tettél, ímé az keresztel, és hozzá megy mindenki.
Ján 1:7 Ján 1:15 Ján 1:26 Ján 1:34 Mát 3:11 Márk 1:7 Luk 3:16


27. vers

Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki.
1Kor 4:7


28. vers

Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el.
Ján 1:20 Malak 3:1 Mát 11:10 Márk 1:2 Luk 1:17


29. vers

A kinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, a ki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.


30. vers

Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.


31. vers

A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földről való, földi az és földieket szól; a ki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél.
Ján 8:23 1Kor 15:47


32. vers

És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be.
Ján 3:11


33. vers

A ki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz.
1Ján 5:10 1Ján 5:11 Róm 3:4


34. vers

Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.


35. vers

Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.
Ján 13:3 Ján 17:2 Mát 11:27 Mát 28:18 Luk 10:22 Zsid 2:8


36. vers

A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Ján 3:18 Ján 5:24 Ján 6:40 Ján 6:47 Ján 20:21


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A Szent Biblia könyvei