Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg?


2. vers

Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából?
Csel 10:44


3. vers

Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?


4. vers

Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.
2Ján 8:1


5. vers

Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?


6. vers

Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.
1Móz 15:6 Róm 4:3


7. vers

Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
Róm 4:11 Róm 4:12 Róm 4:16


8. vers

Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.
1Móz 12:3


9. vers

Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.


10. vers

Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
5Móz 27:26


11. vers

Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
Hab 2:4 Róm 1:17


12. vers

A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.
3Móz 18:5


13. vers

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ:
2Kor 5:21 5Móz 21:23


14. vers

Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Csel 19:2 Csel 19:5 Csel 19:6


15. vers

Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testámentomát senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ád.
Zsid 9:17


16. vers

Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, a ki a Krisztus.


17. vers

Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharmincz esztendő multán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.


18. vers

Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten.
Róm 4:13 Róm 4:14


19. vers

Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret: rendeltetvén angyalok által, közben járó kezében.


20. vers

A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy.


21. vers

A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság.
Róm 8:2 Róm 8:3


22. vers

De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.


23. vers

Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.


24. vers

Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
Róm 10:4


25. vers

De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.


26. vers

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Ján 1:12


27. vers

Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Róm 6:3 Róm 6:13 Róm 6:14


28. vers

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.


29. vers

Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei